คกก.ลุ่มน้ำป่าสักถกแผนพัฒนาแหล่งน้ำระยะ 5 ปีเน้นความต้องการพื้นที่เป็นหลัก

คณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักร่วมทบทวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ระยะ 5 ปี ก่อนเสนอ กนช. พร้อมหนุนแนวทางรับมือท่วม-แล้งระดับลุ่มน้ำ
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการลุ่มน้ำป่าสักเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ว่า ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ พิจารณาการกำหนดเป้าหมายโครงการสำคัญในลุ่มน้ำป่าสัก ปี 2564 – 2570 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเลย เพชรบูรณ ชัยภูมิ ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา  มีทั้งสิ้น 19 โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะ 20 ปี แบ่งเป็น ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค  2 โครงการ ได้แก่ 1.) การปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก (ระยะที่ 1) และแผนลดการสูญเสียน้ำ จ.เพชรบูรณ์ 2.) การปรับปรุง ขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก (ระยะที่ 2) จ.เพชรบูรณ์ ด้านการสร้างความมั่นคงภาคการผลิต 16 โครงการ อาทิ ขุดลอกเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จ.ลพบุรี แก้มลิงบึงหนองกลับ-บึงสัมพันธ์ จ.สุพรรณบุรี ผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู)-อ่างฯ ลําเชียงไกร(ตอนล่าง) จ.นครราชสีมา เป็นต้น และด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 1 โครงการ คือ ขุดลอกแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโครงการสำคัญ รวมถึงเสนอโครงการเพิ่มเติม หากคณะกรรมการลุ่มน้ำและหน่วยงานในพื้นที่มีโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สามารถเสนอมายัง สทนช.เพื่อรวบรวมและพิจารณานำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการต่อไป
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังหารือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน 2563 ลุ่มน้ำป่าสัก ตาม 8 มาตรการรองรับสถานการณ์ในฤดูฝน และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 2563 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำ ประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำ และน้ำในลำน้ำ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และเตรียมการช่วยเหลือ ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำจะเป็นอึกหนึ่งเครือข่ายสำคัญในการรายงานสถานการณ์น้ำหลากและปัญหาในพื้นที่มายังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ซึ่งในอนาคตแต่ละลุ่มน้ำจะมีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ ซึ่งขณะนี้ สทนช. ได้ดำเนินการยกร่างแผนฯ เป็นกรอบเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำจัดทำแผนดังกล่าวข้างต้น โดยบูรณาการร่วมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตลุ่มน้ำตามความเหมาะสม คณะกรรมการลุ่มน้ำจะต้องจัดทำแผนฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเสนอให้ กนช. เห็นชอบภายในเดือนกันยายน 2563
บทความก่อนหน้านี้โอกาสทองเป็นเจ้าของธุรกิจง่ายๆ แฟมิลี่มาร์ท (FamilyMart) รับสมัครแฟรนไชส์ การันตีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท ต่อเดือน ลงทุนต่ำ คืนทุนไว กำไรดี ไม่ต้องมีทำเลเอง
บทความถัดไปองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “อินทผลัม ปันสุข” ส่งเสริมเกษตรกร กระจายผลผลิตสู่ตลาด ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563