นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะมาเป็น ประธาน ในการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุน การจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ร่วมกับ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โควิด-19 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินโครงการในการสื่อสารรณรงค์ และป้องกันไปสู่กลุ่มเป้าหมายหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โควิด-19 ต่อมาเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย ทางกองทุนฯ จึงได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนงานระยะที่ 2 เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดใหม่ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมผู้เกี่ยวข้องในประเด็น โควิด19 โดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19  

ในวันศุกร์ที่  10 กรกฎาคม  2563  เวลา 11.30 – 15.30 .

ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม บีซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมระดมความคิด โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บทความก่อนหน้านี้เทศมองไทย : ขุมทองตะวันออก ความหวังเศรษฐกิจไทย
บทความถัดไปนครปฐม “หลวงพี่น้ำฝน’วัดไผ่ล้อมจัดพิธี ขอขมากรรม