“OTOP ลพบุรี ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33”

“OTOP ลพบุรี ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33”

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดย้อนยุค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการ OTOP To The King Narai Reign Fair 33rd 2020 ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 โดย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นายวิศัลย์ อินทามระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ได้ดำเนินการผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตลาดประชำรัฐคนไทยยิ้มได้ เป็นต้น และได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและครัวเรือนอย่างแท้จริง และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตประจำถิ่น ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวาง ทางกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการ “OTOP To The King Narai Reign Fair 33rd 2020” เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์, ส่วนราชการทุกหน่วย, เครือข่าย OTOP จังหวัดลพบุรี ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

นางวิศัลย์ อินทามระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการ OTOP To The King Narai Reign Fair 33rd 2020 ซึ่งเป็นการจัดงาน “ตลาดย้อนยุค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้สัมมาชีพชุมชน ผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในงานประเพณีหรืองานประจำปีของจังหวัด ภายใต้แนวคิด การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว การจัดงานแบ่งเป็น 2 โซน มีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้ารวม 70 ราย โซนที่ 1 เป็นตลาดย้อนยุค ที่ให้ผู้มาเที่ยวงานย้อนอดีตแลกเบี้ยเพื่อซื้อสินค้าในตลาดย้อนยุค

มีผู้ร่วมจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม รวม 42 ราย และโซนที่ 2 เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวม 28 ราย โดยเริ่มจำหน่ายสินค้าระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือนาทีทองอีกด้วย

ทั้งนี้ ชาวจังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งผ้าไทย ชิม ช้อป ใช้ สินค้า OTOP และร่วมรำลึกประวัติศาสตร์เมืองละโว้ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

บทความก่อนหน้านี้ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แห่งแรกในอาเซียน “เรือเจิ้งเจา” พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งเดียวบนแม่น้ำเจ้าพระยา บนพื้นที่ประวัติศาสตร์เส้นทางทัพเรือสำเภากู้ชาติในอดีต พร้อมร่วมสักการะ ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’
บทความถัดไปเด็ก ปชป.เย้ยไม่นึกว่า อนค.จะใช้ลูกไม้เดิมกดดันศาล รธน.