“มท 3 ลงพื้นที่ ครม. สัญจร”

“มท 3 ลงพื้นที่ ครม. สัญจร”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนการตรวจราชการของนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่ามะกา และอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม “ชุมชนริมน้ำ” บริเวณหลังวัดท่าเรือ อำเภอท่ามะกา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ จากข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างให้การทำงานในพื้นที่สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ฯ ได้มอบนโยบายภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย และงานในอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ รับทราบ และเข้าใจการทำงานที่มุ่งหวังให้เกิดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่คนในชุมชน มีรายได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น ได้เดินทางตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอพนมทวน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาและความต้องการจากข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ณ สำนักงาน อบต.หนองโรง

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของเด่นประจำอำเภอพนมทวน และชมนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ชาวพนมทวนได้ดำเนินแนวทางชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้Wacoal Body Clinic รับรางวัล Asian Service Award 2019
บทความถัดไปเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ร่วมส่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญจากชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท