พช. จับมือภาคี รวมพลังมวลชน หาแนวทางจัดการคนอยู่ร่วมกับช้าง อย่างมีความสุข

พช. จับมือภาคี รวมพลังมวลชน หาแนวทางจัดการคนอยู่ร่วมกับช้าง อย่างมีความสุข

วันนี้ (17 กันยายน 2562) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง”

โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ และมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงคณะทำงานกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ร่วมเป็นเกียรติฯ ในพิธีเปิด

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 420 คน ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ รวมถึงผู้นำหมู่บ้านที่มีผลกระทบ 183 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดป่ารอยต่อภาคตะวันออก ประกอบด้วย จ.ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และ จ.สระแก้ว

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการออกหากินของช้างป่า ทำลายพืชไร่ พืชสวน เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตคน เกิดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะทำงานพัฒนาชุมชน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ได้มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อลดการทำร้ายช้าง และลดการรุกรานของช้างป่า ดำเนินกลยุทธ์การพัฒนา คือ คนรู้จักช้าง คนเข้าใจช้าง คนรักษ์ช้าง คนอยู่ร่วมกับช้าง จึงเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ มาหาแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อในระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้าง “หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง” ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้พลิกโผ! ครม.เคาะ “ธีรภัทร” ข้ามเกษตรฯ นั่งปลัดสำนักนายกฯ “สรรเสริญ” เต็งหนึ่งวืด
บทความถัดไป“เฉลิมชัย”ย้ำไม่ทอดทิ้งเกษตรกรผู้ประสบภัย