สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะ ร่วมมือ มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม ลงนามร่วมมือ จัดกิจกรรมดนตรีร๊อคแทรกศีล 5 สร้างสำนึกคนพันธุ์อาร์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะ ร่วมมือ มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม
ลงนามร่วมมือ จัดกิจกรรมดนตรีร๊อคแทรกศีล 5 สร้างสำนึกคนพันธุ์อาร์ 
เลขาธิการสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกัน มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม ลงนาม MOU ร่วมมือ จัดกิจกรรมดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติด รักษาศีล 5 นำความบันเทิงสร้างดนตรีร๊อคสอดแทรกคุณธรรม สร้างสำนึกดีให้คนพันธุ์อาร์ ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าผลิตทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพพร้อมทั้งวิชาการและด้านจิตสำนึกสู่สังคมไทย
โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้มีการจัดโครงการ “มหกรรมการศึกษาสู่สายอาชีพ Show & Share Vacational Season 3” ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาชีวศึกษานครปฐม ซึ่งมีการจับมือร่วมกันของภาคการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รวม 13 แห่ง เพื่อจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนที่จะสนใจศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาที่มีนโยบายสนับสนุนผู้เรียนสายอาชีพสายอาชีวศึกษาให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการต้องการพัฒนาคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการการอาชีวศึกษายังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรจึงมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้วันเดียวกัน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้มีการทำ MOU ลงนามความร่วมมือในการจัดโครงการดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติด รณรงค์รักษาศีล 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการรณรงการต่อต้านยาเสพติด ให้เยาวชนได้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติในการรักษาศีล 5 ให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยจะเป็นการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะในฐานะประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม เผยว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม ได้มีการร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้นำโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ตามมติ มส. เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดความสันติสุข สามัคคี กลมเกลียว ปรองดอง น้อมนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติ เพื่อนำเอาหลักธรรมมาปรับใช้โดยการเอาดนตรีมาเป็นสื่อกลาง ซึ่งในการทำงานได้มีการตั้งวงดนตรี ชื่อว่า กู๊ดลัค ที่เป็นศิลปินที่มีความสามารถนำมาขับร้องเพลงชื่อว่าเพลง ศีล 5 โดยเนื้อหาเป็นการเอาหลักศีลทั้งห้าข้อ มาบรรจุในเนื้อเพลงโดยใส่ทำนองเป็นเพลงร๊อค เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งหลังจากได้เริ่มทำโครงการไปที่วิทยาลัยอาชีวะหลายจังหวัดในเขตภาคกลาง ก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมาก จึงได้มีการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อจะเป็นการสร้างจิตสำนึกด้วยการวงแนวคิดเป็นธรรมะเชิงรุก เพื่อทำให้สังคมไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณธรรมนั่นเอง
ขณะที่ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะสร้างบุคลากรทางอาชีพให้มีคุณภาพ จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทางการศึกษาซึ่งตอนนี้มีหลายโครงการและเป็นการแสดงถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของอาชีวศึกษาที่เติบโตขึ้น
โดยในส่วนของการนำดนตรีมาเป็นสื่อสำหรับการนำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งทางวัดไผ่ล้อมได้จัดทำกิจกรรมนี้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดที่ความพร้อมของบุคคลที่ได้มีการเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิชาการและยังเสริมด้วยหลักศีลธรรมความเหมาะสมที่ป้องในเรื่องยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้มีกำลังหลักของชาติที่มีคุณภาพ และจะสามารถทำให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและจะทำให้บุคคลากรที่จบจากอาชีวศึกษา ในทุกระดับทั้ง ปวช. ปวส. และปริญญาตรีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการในสังคมต่อไปด้วย
บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ตรวจราชการนครศรีฯ ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครฯอันเนื่องจากพระราชดำริ
บทความถัดไป“เฉลิมชัย” นำทัพเกษตรฯ ลุยขับเคลื่อนนโยบายภาคเกษตรไทย เร่งประกันรายได้ พัฒนาระบบโลจิสติกก์เพิ่มศักยภาพดันตลาดส่งออกสินค้าเกษตร พร้อมมุ่งยกระดับกลุ่มเกษตรกร แก้ปัญหาความยากจน