จัดใหญ่! งานรําลึกการจากไปของศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี”127ปี ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง

หอการค้าไทย – อิตาเลียน ร่วมกับ บ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป พีระศรี),สํานักวิจัยศิลป พีระศรี, Craftsman Roastery และชมรม ดันเต อาลีกีเอรี ในกรุงเทพมหานคร มีความภูมิใจในการจัดงาน “รําลึกการจากไปของศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี”( Corrado Feroci and the Siam )ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.–18.00 น. ณ บ้านอาจารย์ฝรั่ง 153 ถ. ราชวิถีแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรําลึกถึงความทรงจําของศิลปินชาวอิตาเลียน Professor Corrado Feroci หรือ
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีซึ่งจะครบ 127 ปีในวันที1 15 กันยายน พ. ศ. 2019 นี้และเพื่อการร่วมรําลึกถึงศาสตราจารย์
ศิลป พีระศรีผู้เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทย ที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลป และเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ศิลปากร ซึ่งสร้างลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติและศิลปินในสาขาต่างๆมากมาย

ผลงานทางประติมากรรมของอาจารย์ยังเป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง และเป็นมรดกทางศิลปของชาติจนถึงทุกวันนี้ สมกับที่ได้รับสมญานาม “บิดาแห่งศิลปร่วมสมัย”
คณะผู้จัดงานได้จัดนิทรรศการแสดงเสวนา เรื1องราวของอาจารย์ศิลป พีระศรีผ่านการเล่าเรื1องโดย Mr. Valerio Morini ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอิตาลีโดยได้จากรับเกียรติผู้ร่วมเสวนาอาทิเช่น ม.ล. จิตตวดีจิตรพงศ์อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ( ประติมากรรม ) อาจารย์สงกาศ บุญญาสัย อาจารย์เปี1ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกรและรับฟังเพลงSanta Lucia ขับกล่อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศกัดิ์ อารยางกูรในวันดังกล่าว
ณ ชั้นสอง บ้านอาจารย์ฝรั่ง เวลา 15.00-17.00 น.
นอกจากนั้นขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจชมสินค้านานาชาติพร้อมอาหารและเครื่องดื่มที่คอยให้บริการ ใน
ราคาที่ย่อมเยาว์และยังมีโซนสําหรับกิจกรรมสําหรับเด็กๆซึ่งเหมาะสําหรับครอบครัวและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง
ทางหอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ท่านที่สนใจสําหรับแสดงสินค้าในวันที115 กันยายน 2019 ท่านสามารถติดต่อจองพื้นที1 ได้โดย
สอบถามที1 02-255-8695 #106 or [email protected]