‘กคช.’ เปิดเวทีให้ชาวดินแดงระดมความเห็น ทำแผนพัฒนาขับเคลื่อนชุมชน

กคช. เปิดเวทีให้ชาวดินแดงระดมความเห็น

ทำแผนพัฒนาขับเคลื่อนชุมชน 

​เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563-2567 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ห้วยขวาง โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี มีนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง จำนวน 100 คน เข้าร่วมงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง

​นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563-2567 ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ชุมชนร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติที่จะทำวาระของตนเอง จัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยที่หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่เป็นผู้รับฟัง ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในสิ่งที่ประชาชนต้องการตามขอบเขตของกฎหมาย

“วันนี้ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่การเคหะได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน เรารับฟังประชาชนแล้วก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากจะให้ 3 ประสาน ภาคประชาชน ภาคราชการและภาครัฐบาล ฝ่ายการเมือง ฉะนั้นวันนี้เราเหมือนมาทำให้ตามพระราชประสงค์คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยให้น้ำหนักกับผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจอนาคตของเขาเอง เป็นคนที่ร่วมปฏิบัติการ จะไม่มีอีกแล้วที่จะให้ระบบราชการมาชี้นำ แต่จะให้ชุมชนชี้นำว่าเขาปรารถนาอะไร แล้วเราจะทำอย่างไร” รมว.พม.กล่าว

​นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนดินแดงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ผู้นำในฐานะตัวแทนของชาวชุมชนจำนวน 100 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบถึงปัญหา ความต้องการของชุมชนและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดีที่สุด ได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตัวเองแบบบูรณาการ กำหนดอนาคตและกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่และสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม รองรับวิถีชีวิตในโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงในอนาคต โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง คำนึงถึงศักยภาพ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก

“การอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็น พร้อมกับการวิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นำเสนอผลงานกลุ่ม โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนนี้จะนำไปสู่การขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นให้แผนนี้สามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ชุมชนดินแดง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน น่าอยู่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติกล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” โชว์ผลงานล้ำสมัย – 9 ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจ – นวัตกรรมจาก 17 ประเทศพันธมิตร
บทความถัดไปสถ. MOU Google Station – CAT WiFi กับ กสท. โทรคมนาคม หวังให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต