พช. เสนอผลงาน ชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

พช. เสนอผลงาน ชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) เวลา 9.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การของกรมฯ ต่อคณะผู้ตรวจประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

โดยมีตัวแทนจากส่วนภูมิภาค ทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคประชาชน ภาคีขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมนำเสนอ โดยมีผู้บริหารกรมฯ ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ฯ เข้าร่วมฯรับฟัง ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2562 หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโดดเด่น และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามยุทธศาสตร์แห่งความสุข (Happiness Strategy)

บทความก่อนหน้านี้งานวิจัยเผย ยิ่งส่งเสริมสิทธิสตรี ประเทศยิ่งสุขภาพดี-เติบโตเร็วกว่าชาติจำกัดสิทธิ
บทความถัดไปด่วน! ศาลรธน.รับคำร้อง 110 ส.ส.ฝ่ายค้าน สอบคุณสมบัติ “ประยุทธ์” แต่ไม่ต้องหยุดทำหน้าที่