26 มิ.ย.นี้ เตรียมเผายาล็อตใหญ่ กว่า 16.4 ตัน มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท

26 มิ.ย.นี้ เตรียมเผายาล็อตใหญ่ กว่า 16.4 ตัน มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท

อย. จ่อเผาทาลายยาเสพติดให้โทษของกลาง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โดยได้นายาเสพติด
ให้โทษที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางมาเผาทาลายกว่า 16,467 กิโลกรัม จาก 6,910 คดี
มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท ด้วยระบบไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น ซึ่งเป็นการเผาที่มีอุณหภูมิสูงมาก
โดยในปีนี้จะดาเนินการเผาทาลายจานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2562
ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีเมล็ดกัญชงที่จะนามาร่วมเผา
กว่า 16 กิโลกรัม รวม 1 คดี อีกด้วย
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดสากล กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ถือฤกษ์จับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สานักงาน ปปส. และ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จากัด
ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดให้มี
การเผาทาลายยาเสพติดให้โทษที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางนามาเผาทาลายจานวน
16,467 กิโลกรัม 430 กรัม 926 มิลลิกรัม จาก 6,910 คดี มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท โดยเมทแอม
เฟตามีน หรือยาบ้า มีน้าหนักมากที่สุดถึง 12,369 กิโลกรัม (13,743 ล้านบาท) รองลงมา คือ ยาไอซ์ กว่า 3,443
กิโลกรัม (5,509 ล้านบาท) เฮโรอีน กว่า 143 กิโลกรัม (608 ล้านบาท) ยาอี กว่า 14 กิโลกรัม (25 ล้านบาท)
ฝิ่น กว่า 258 กิโลกรัม (25 ล้านบาท) โคคาอีน กว่า 44 กิโลกรัม (134 ล้านบาท) ยาเสพติดอื่น ๆ 63 กรัม
วัตถุออกฤทธิ์ฯ เช่น คีตามีน อัลปราโซแลม กว่า 191 กิโลกรัม และ อื่นๆ ที่ไม่ใช่สารเสพติด เช่น โทลูอีน
อีก 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีของกลางจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ กองบัญชาการตารวจปราบปราม
ยาเสพติด สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้นา เมล็ดกัญชง น้าหนักกว่า 16 กิโลกรัม รวม 1 คดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นาภาชนะหีบห่อที่ผ่านการใช้งานบรรจุยาเสพติดให้โทษ จานวน 6 กล่อง และ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จังหวัดปทุมธานีได้นาบรรจุภัณฑ์ที่เคยใส่ตัวอย่างยาเสพติดเพื่อนาไปตรวจพิสูจน์
จานวน 5 กล่อง น้าหนัก 10 กิโลกรัม มาร่วมเผาทาลายในครั้งนี้ด้วย
โดยของกลางทั้งหมดจะถูกนาไปตรวจพิสูจน์ความโปร่งใส ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณ
คลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง (ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1 และ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ
คลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก่อนนาไปเผาทาลายที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิ
สูงมาก ไม่ต่ากว่า 850 องศาเซลเซียส โดยจะทาให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ และจะไม่มียาเสพติดหวนกลับมาใช้ได้อีก
เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ยาเสพติดถือเป็นภัยร้ายต่อสังคม รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการขจัดยาเสพติดให้หมดไปในทุกรูปแบบ โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 49 แล้ว ซึ่งจะมีการ
ดาเนินการเผาทาลายจานวน 2 ครั้ง จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนงมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเผา
ทาลายยาเสพติดให้โทษ ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 10.00 น. และ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.

บทความก่อนหน้านี้โปร่งใส !! ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กว่า 16.4 ตัน ก่อนจ่อเตาเผา 26 มิ.ย. และ 5 ก.ค. นี้
บทความถัดไปFootnotes on Institution นิทรรศการที่ตั้งคำถามถึงสถานการณ์ของสถาบันศิลปะในประเทศไทย (จบ)