พช.ประกาศความสำเร็จ…จังหวัดนำร่องจัดเก็บ จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์

พช.ประกาศความสำเร็จ…จังหวัดนำร่องจัดเก็บ จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์

วันนี้ 25 มิถุนายน 2562 นายนิสิตจันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แถลงข่าวความสำเร็จการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) ณ ห้องหัวหินบอลรูม โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ถือเป็นข้อมูลกลางของประเทศเป็นเหมือนแผนที่คุณภาพชีวิตของคนไทยช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพรวมสภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน เห็นผลการพัฒนาที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต และสามารถชี้เป้าหมายสู่การวางแผนเพื่อแก้ไขและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางในทุกระดับ ซึ่งภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ หมวดสุขภาพ สภาพแวดล้อม การศึกษา การมีงานทำและรายได้ และหมวดค่านิยม

โดยในปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งเดียวของประเทศที่จัดเก็บข้อมูลจปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเป้าหมายการจัดเก็บทั้งสิ้น 121,150 ครัวเรือน ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการสำเร็จแล้ว 100% ถือเป็นความสำเร็จในความร่วมมือจากอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคี และภาคประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลให้การนำร่องบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และประมวลผลมาใช้ประโยชน์ลดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารจากเดิม 180 วัน คงเหลือ 120 วัน สามารถทำให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการนำร่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปพัฒนา ทั้งด้านบุคลากรผู้จัดเก็บ เครื่องมือระบบการจัดเก็บ เพื่อให้รองรับในการขยายพื้นที่เดินหน้าจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เต็มพื้นที่ครบทุกจังหวัดภายในปี 2564

นอกจากจะประกาศความสำเร็จการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังสร้างความมั่นใจว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำโครงการ”คนประจวบคีรีขันธ์

คุณภาพชีวิตดี มีความสุข” เพื่อให้มีการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเป็นรูปประธรรม และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์ให้ดีขึ้น ได้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนที่จะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนรวม 9 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิพระราหู กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน สโมสรโรตารีหัวหิน สโมสรไลออนส์หัวหิน หจก.เกาะหลักค้าไม้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ก.แรงงาน พบปะพนักงานนวดไทยในบาห์เรน เผยรายได้ดี 40,000 ต่อเดือน
บทความถัดไปเพลงรักใหม่จากจอห์น เลเจนด์ “OH PITERA™” ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์และขายดีที่สุดของเอสเค-ทู อย่างน้ำตบพิเทร่า