อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน Application

วันนี้ (7 พ.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานพิธีเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน Application รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผอ. สำนัก กอง และศูนย์ฯ ผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมประชุม

ประเด็นเย้นย้ำสำคัญจากผู้บริหาร

ประเด็นที่ 1 : การคัดเลือกชุมชน เพื่อบันทึกลงใน Application ให้พิจารณาจากชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยพัฒนาจาก “จุดแข็ง” ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบได้

ประเด็นที่ 2 : การสร้าง Content Marketing ให้พิจารณาจาก “จุดเด่น” ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเป็นอัตลักษณ์เด่น คือ “วิถีชุมชน”

ประเด็นที่ 3 : การพัฒนาตนเองด้าน Technology เพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาศักยภาพในยุค Thailand 4.0 ด้วย 5 เรื่องสำคัญ คือ e-Commerce, Platform, Money Transaction, Logistic และ DC : Distribution Center

ประเด็นที่ 4 : การประชาสัมพันธ์ Application ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงสร้างช่องทางแนะนำประกอบการตัดสินใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาการใช้ข้อมูลในรูปแบบ Digital File เพื่อขับเคลื่อนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive Technology กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค.62, รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 พ.ค. 62 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 พ.ค. 62) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

บทความก่อนหน้านี้Viu (วิว) ส่ง PRODUCE X 101 เอาใจแทกุกโปรดิวซ์เซอร์ (ผู้ชมรายการคนไทย) ให้ฟินทันใจ พร้อมซับอังกฤษ ซับไทยถูกลิขสิทธิ์เร็วที่สุด
บทความถัดไปสมหมาย ปาริจฉัตต์ : Super Leader / Super Teacher 2019 นวัตกรรมการเรียนรู้หลากหลาย (7)