ก.แรงงาน น้อมรำลึกในหลวง ร.9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ก.แรงงาน จัดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 62 ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร.9 พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือ พร้อมน้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคน

ก.แรงงาน น้อมรำลึกในหลวง ร.9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ก.แรงงาน จัดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 62 ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร.9 พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือ พร้อมน้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานจัดงาน “ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ. ศ. 2562 เพื่อให้แรงงานและช่างฝืมือไทยรวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่วมกันพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกสืบไป โดยในงานมีพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีหน่วยงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ขณะที่จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ต่างก็มีพิธีดังกล่าวพร้อมกันด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญ แก่วงการช่างฝีมือ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ใต้ ณ ลุมพินีสถาน โดยกรมแรงงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น เป็นเจ้าภาพ และทรงมีพระราชดำรัส ความว่า ” ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคนเพราะตลอดชีวิตของคนเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการสิ่งต่างๆ ที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ”

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า นอกจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้ว ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานช่าง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ กระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว ก็ยังคงสนพระราชหฤทัยในงานช่างอย่างสม่ำเสมอ และทรงใช้ทักษะและความถนัด ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ด้วยพระองค์เอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่สร้างชื่อเสียง และคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา การต่อเรือใบเล็กลงแข่งขันกีฬาแหลมทอง ในปี 2510 กระทั่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ กระทรวงแรงงาน จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยตั้งปณิธานว่า จะขอยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่าง และแรงบันดาลใจ ในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและทรัพยากรบุคคลต่อไป .

บทความก่อนหน้านี้รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ/AI กำลังเป็นทุกอย่างบนโลก วิถีชีวิตที่หนีไม่พ้นปัญญาประดิษฐ์
บทความถัดไปอาทิตย์ละมื้อ/”คนข้างครัว”/ น้ำพริกปลาสลิด