ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจางเหมาโครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก (Micro Grid) อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน (คพล.) ระหวาง การไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัท กันกุล พาวเวอร ดีเวลลอปเมนท โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าและนายชัยพร แก้ววาตะ ผู้อำนวยการโครงการ คพล. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.