สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ‘ปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา’ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

16 ส.ค. สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน

‘ปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา’

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ได้นำความภาคภูมิใจมาสู่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติยินดี แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เปิดเผยว่า การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำที่ได้มาตรฐาน โดยใช้หลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) ผู้จบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีสถาบันการอาชีวศึกษา ในกำกับจำนวน 23 สถาบัน รวมถึง มีวิทยาลัยที่สังกัดสถาบันจำนวน 202 แห่ง มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 3,203 คน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็น 1 ใน 23 แห่งทั่วประเทศในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 116 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ 115 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมจำนวน 75 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจำนวน 27 คน และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีจำนวน 14 คน มีสถานศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ 1) จังหวัดนครปฐม 2) จังหวัดกาญจนบุรี 3) จังหวัดราชบุรี และ 4) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 วิทยาลัยดังนี้ 1) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 3) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 5) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 6) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 7) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 8) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ 9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ มีภารกิจในการจัดการศึกษาแบบต่อเนื่องตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ มีเป้าหมายหลัก ในการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นบัณฑิต นักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกำลังคนของประเทศที่พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมสืบต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“วรวัจน์”ยัน ข่าว“ลูกสมชาย-เจ๊แดง”นั่งหน.เพื่อไทยไม่จริง ทั้งบ้านหยุดเล่นการเมืองแล้ว
บทความถัดไป‘สุวพันธุ์’ เผย กำชับ สคบ.ลงพื้นที่ชี้แจง ปชช.เรื่องสิทธิผู้บริโภค