กปภ. มั่นใจ ชาวอู่ทองมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอไปอีก 10 ปี

กปภ. มั่นใจ ชาวอู่ทองมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอไปอีก 10 ปี 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความมั่นใจประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาอู่ทอง มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ พร้อมสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองรองและการขยายตัวของชุมชนในอีก 10 ปีข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงขยายระบบประปาให้ทันต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาไปยังชุมชนรอบนอกที่ยังขาดแคลน ดังนั้น กปภ. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 800 ลบ.ม/ชม. และวางระบบเครือข่ายท่อส่งจ่ายน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาอู่ทอง และพื้นที่รอบนอก วงเงินงบประมาณ 385 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบัน กปภ.สาขาอู่ทอง มีระบบประปาที่มั่นคง ประกอบด้วยสถานีผลิตน้ำประปาจำนวน 3 แห่ง คือ สถานีผลิตน้ำประปาสำนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง กำลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำประปาสระยายโสม กำลังการผลิต 200 ลบ.ม./ชม. และสถานีผลิตน้ำประปาอู่ทอง-พนมทวน ซึ่งเป็นสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ที่สร้างเสร็จในปี 2560 กำลังการผลิต 800 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำดิบ 2 แห่ง คือ สถานีสูบน้ำดิบหนองผักกูดและสถานีสูบน้ำดิบคลองจรเข้สามพัน และสถานีจ่ายน้ำ 1 แห่ง คือ สถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก ด้วยศักยภาพการผลิตน้ำประปารวมกว่า 1,400 ลบ.ม/ชม. ทำให้ กปภ.สาขาอู่ทอง สามารถให้บริการประชาชนได้ถึง 30,000 ครัวเรือน โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภออู่ทองและบางส่วนของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนสามารถขยายการบริการน้ำประปาไปยังชุมชนใกล้เคียง เช่น เทศบาลตำบลบ้านดอน ชุมชนกำแพงแสน ในอนาคตได้อีกด้วย

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งหวังว่าความพยายามในการพัฒนาระบบประปาของ กปภ. จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถต่อยอดสู่ความมั่นคงด้านอื่นๆ อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าละเลยการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ได้นาน ๆ กปภ. เชื่อมั่นว่า Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้

บทความก่อนหน้านี้ประยุทธ์เรื่องดูด
บทความถัดไป“ประยุทธ์” บอกวันนี้ไม่ได้มาเพราะการเมือง แต่ต้องทำการบ้านให้เสร็จตั้งแต่ปี57 ถามจะดูดทำไมให้เมื่อยปาก ผมไม่ไปดูดกับใคร