ขั้ว | กวีกระวาด : โชคชัย บัณฑิต’

กวีกระวาด | โชคชัย บัณฑิต’

ขั้ว

 

ทฤษฎี-ปฏิบัติต่างคัดง้าง

แข่งกันอ้างต่างทิศความคิดเห็น

ประสบการณ์ นอก ใน หลายประเด็น

ล้วนกลายเป็นวิวาทะเข้าคะคาน

มีข้อดีข้อเสียความเหมาะสม

มีความคมความทื่อคือหลักฐาน

มีผลลัพธ์จับต้องมาพ้องพาน

มีหลักการหลักกูให้รู้รับ

ทฤษฎี-ปฏิบัติต่างคัดง้าง

มีระหว่างกลางไหมไล่ระดับ

จุดบรรจบลบหรือเพิ่มเข้าเสริมทับ

เผื่อระงับรับผลเพิ่มกลไก

ทฤษฎี-ปฏิบัติร่วมจัดแถว

ให้คล่องแคล่วแนวทางต่างเงื่อนไข

ประสบการณ์ต่างทิศพินิจนัย

ชั่งน้ำหนักหน่อยไหมชวนให้คิด •