กวีกระวาด : เลือกตั้ง-ลากตั้ง

นักเลือกตั้ง
ไม่ได้กระหายการเลือกตั้ง
เพียงแต่พวกเขา
ไม่อยากได้คนที่ไม่ได้เลือก

นักลากตั้ง
ไม่ใช่ไม่อยากเลือกตั้ง
เพียงแต่พวกเขา
ไม่เคยเลือกได้คนที่เขาเลือก