พยากรณ์ดวงชะตาโลก และดวงชะตาประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562

ดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุล ทางโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียน เป็นโหราศาสตร์ที่อ้างอิงกับฤดูกาล (Tropical Zodiac) ราศีตุลเป็นราศีลำดับที่ 7 ในจักรราศี เป็นราศีทวาร แม่ธาตุลม ดวงอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุล ประมาณวันที่ 22 หรือ 23 กันยายน ของทุกปี

ในปีนี้ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 14:50 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (105E) ตำแหน่งดวงอาทิตย์ 00 องศา 00 ลิปดา 00 ฟิลิปดา ราศีตุล

เรื่องสำคัญที่ต้องจับตามอง

การเมืองในยุคนี้มีอะไรแปลกๆ ที่คาดการณ์ไม่ถึง อะไรก็เกิดขึ้นได้ เช่น การยุบพรรค การย้ายเข้าสังกัดพรรค ส่วนจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไป

ตอนนี้เสียงของรัฐบาลที่ว่าปริ่มน้ำนั้น ต้องจับตามองว่า รัฐบาลจะรักษาเสียงข้างมากไว้ให้ได้มากที่สุดด้วยกลวิธีต่างๆ เพื่อให้รอดและบริหารประเทศต่อไป

เรื่องสำคัญที่สุดคือ พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

แต่ในความเป็นจริงแล้วภาคธุรกิจต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด เพื่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้

สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนยังไม่ได้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

สิ่งที่ต้องระวังอย่างมากในไตรมาสนี้ ความแปรปรวนเรื่องสภาวะการเงิน การคลัง และความผันผวนของตลาดเงิน และตลาดทุน เช่น หุ้น

การลงทุนต่างๆ ที่จะต้องเสี่ยง ควรรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง

 

ทิศทางดวงชะตาโลก

ดวงชะตาโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติ ความเปลี่ยนแปลงด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดความเสียหายรุนแรง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เกิดจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ไฟไหม้ น้ำท่วม ลมพายุ ตลอดจนอุบัติภัยต่างๆ ที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดผลเสียขึ้นแล้วจึงหาทางป้องกันในภายหลัง ในบางประเทศจะเกิดโรคระบาด ความเจ็บป่วยต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมากจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลก

ไตรมาสนี้ส่งผลให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในด้านปัญหาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อรีบเร่งแก้ไข เพื่อนำพาการค้า การลงทุน และความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของโลกร่วมกันไปให้ก้าวหน้า ลดความขัดแย้งในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้ากันมากยิ่งขึ้น

การเมืองระหว่างประเทศที่กำลังมีความขัดแย้งกัน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลก การค้า การลงทุน ยิ่งยืดเยื้อนานเท่าไรก็ส่งผลต่อความเสียหายในหลายๆ ด้าน หลายๆ ประเทศได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในด้านการสู้รบ

บางประเทศจะฉวยโอกาสในการได้ผลประโยชน์แอบแฝงจากความขัดแย้งนั้น

การต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างจะถูกระงับได้ด้วยการเจรจา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน แต่จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น

ทิศทางดวงชะตาประเทศไทย

สถานการณ์ของประเทศไทย ประชาชนที่ต้องดิ้นรนต้องสู้กับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแปรผันไปตามสภาวะการเมือง ทุกฝ่ายต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ทั้งรูปแบบการค้า ธุรกิจและการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและดำเนินไปด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นการประคับประคองให้อยู่รอดต่อไปได้

การเสื่อมความนิยมไม่เชื่อถือในรัฐและผู้บริหารประเทศ ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่รัฐบาลทั้งในประชาชนฝ่ายไม่เห็นด้วยกับรัฐ หรือฝ่ายค้านพยายามรวมตัวกันเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่กำลังเตรียมการอยู่ในขณะนี้

ฝ่ายปกครองประเทศเกิดความยุ่งยาก ไม่ทันคาดหมายล่วงหน้า ประชาชนฝ่ายสนับสนุนและเสียงข้างมากของรัฐบาลลดลงไป

เกิดความยุ่งยากในหมู่คนงาน การจลาจล ความมุ่งร้ายระหว่างนายจ้างกับคนงาน หรือระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่าง

สถานการณ์การเมืองมีประเด็นสำคัญๆ ที่หลายฝ่ายต้องพูดคุยกันถึงความชัดเจน

ตลอดจนการร่างข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ที่จะมีส่วนสนับสนุนในการบริหารประเทศของรัฐบาล ทุกอย่างล้วนถูกเชื่อมโยงให้มีความเกี่ยวข้องกัน

ระวังข่าวลือก่อให้เกิดความไม่สงบ และความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ เกิดคดีอาชญากรรมลึกลับ คดีซับซ้อนภายในศาล คดีที่ค้างมานาน ทำให้เกิดความยุ่งยากและความไม่พอใจอย่างหนัก

ความพยายามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สะท้อนถึงผลงานของการบริหารของรัฐจะมีการแก้ไขการอำนวยการประสบความสำเร็จอย่างมีโชค การเรียกร้องของกลุ่มคนเป็นความพยายามที่ไร้ผล

การเกษตรกรรมเกิดความเสียหายแบบไม่คาดคิด แนวทางการป้องกันไม่สามารถรองรับกับภัยธรรมชาติที่เกิดจากอากาศวิปริต หนาวจัด บางแห่งอาจเกิดแผ่นดินไหว อุบัติเหตุอาคารพังทลาย และภัยจากการระเบิด อัคคีภัย โรคภัยและความตายจากโรคระบาด อีกทั้งความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดฝนตกหนัก มีพายุรุนแรง จะนำความเสียหายในด้านต่างๆ มากมาย เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เป็นผลจากลมพายุที่รุนแรงมาพร้อมฝนที่ตกกระหน่ำ

ภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่ม น้ำขัง พืชผลได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลต่อราคาที่จะสูงขึ้น รัฐบาลควรหาทางช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งช่วยฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำนาของเกษตรกรในจังหวัดที่น้ำท่วมอย่างหนัก

ส่วนด้านเศรษฐกิจ ยังเป็นภาพลวงตา แม้ว่าภาพรวมๆ ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะดำเนินไปตามแผนการที่รัฐบาลได้วางนโยบายเอาไว้ ประชาชนยังคงต้องแบกรับภาระต่างๆ มากมาย รัฐบาลหาวิธีการเพื่อนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การบริหารเงินเพื่อการใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวไตรมาสนี้ถือว่ายังดียิ่งขึ้นตามลำดับ การเงินหมุนเวียนสะพัด นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามามากขึ้น

บทความก่อนหน้านี้เรื่องสั้น | วันหนึ่งของเธอ (จบ)
บทความถัดไปคุยเปิดอก ‘ลี ฐานัฐพ์’ กับจุดอ่อน, ความผิดหวัง และความพยายามจะปกปิด