จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 25-31 ธันวาคม 2563

จดหมาย

 

สุขภาพ (1)

การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020

พบว่ามีการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

จากการเกิดสถานการณ์พ้องของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด

ทำให้คนไทยสนใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งถือว่าเป็นมิติที่ดี ที่คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ

เน้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งเรื่องของการรับประทานอาหาร

ซึ่งเป็นการใช้อาหารให้เป็นยา

รวมถึงเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายในวิถีชีวิต

สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ใส่ใจสุขภาพคนไทยใน 5 มิติ (5 อ.)

ได้แก่ อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย อารมณ์ และอุจจาระ

ทั้งนี้ หากเพิ่ม อ.6 เรื่องของ “ออมทรัพย์”

คงทำให้การมีอายุยืนขึ้นของคนไทย เกิดความสมดุล เกิดความสุขในครอบครัว สังคม และชุมชน

ดังนั้น การดูแลสุขภาพของคนไทยจะสร้างความแข็งแรงของคนไทยไปพร้อมกับอายุที่ยืนยาวขึ้น

ลดภาระการดูแลสุขภาพของประชากรสูงวัยในครอบครัวลง

ด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป

ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

อาจารย์ประจำวิชาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

มีอีเมลจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ต่อเนื่องกัน 2 ฉบับ

ฉบับแรกดูเป็นเรื่องดีที่คนไทย

ที่ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังโควิด-19 ระบาด

แต่ในส่วนข้อเสนอที่ควรทำ

คือเรื่องต้อง “ออมทรัพย์” เพิ่มขึ้น

จึงจะดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นนั้น

แม้อยากทำ แต่คงทำได้ยาก

ทำไม?

โปรดอ่านอีเมลฉบับต่อไป

 

สุขภาพ (2)

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020”

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,135 คน สำรวจวันที่ 12-17 ธันวาคม 2563

พบว่า คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ร้อยละ 68.10

จากสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2020 ทำให้คนไทยวิตกกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้น ร้อยละ 67.75

มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 59.38

สิ่งที่ดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ คือ การป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ร้อยละ 89.48

รองลงมาคือ อาหารการกิน และการออกกำลังกาย โดยสิ่งที่สนใจอยากรู้เพิ่มเติม คือ เทคนิคในการดูแลสุขภาพตนเอง ร้อยละ 71.98

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า คนไทยหันมาสนใจดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น

เพราะต้องการมีสุขภาพดี รักษาร่างกายให้อยู่กับตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

เพราะการที่คนไทยอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองที่เคร่งเครียด เศรษฐกิจไม่ดี โควิด-19 ก็ยังระบาด รวมถึงฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่หนาแน่น

การฝากความหวังไว้กับรัฐบาลในการแก้ปัญหาก็หวังได้ไม่มากนัก

ทำให้คนไทยต้องหันมาดูแลตนเองมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีผ่านปี 2020 ไปให้ได้นั่นเอง

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

แม้คนไทยรักสุขภาพและดูแลสุขภาพมากขึ้น

ตามที่สวนดุสิตโพลยืนยัน

แต่ก็พบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว (2562) ถึงร้อยละ 59

เพิ่มในภาวะที่บ้านเมืองก็เคร่งเครียด

เศรษฐกิจไม่ดี

จะฝากความหวังกับรัฐบาลได้ไม่มาก

การจะ “ออมทรัพย์” เพิ่มเพื่อสุขภาพ คงเป็นเรื่องไม่ง่าย

คงต้องช่วยดูแลตนเอง

และภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

ทั้งจากฝุ่นพิษ PM 2.5 และโควิด-19–สาธุ

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว/ ศรินทิรา /ประจำวันที่ 25-31 ธันวาคม 2563
บทความถัดไปภารกิจลับคิสซิงเจอร์ เบิกทางให้นิกสันเจอเหมา | สุทธิชัย หยุ่น