วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | เรียนรู้จากประวัติศาสตร์โรคระบาด : 2) โควิด-19 กับโลกาภิวัตน์

(คำสัมภาษณ์ของแฟรงก์ สโนว์เดน ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา เจ้าของผลงาน Epidemics and Society : From the Bl...

เกษียร เตชะพีระ | เรียนรู้จากประวัติศาสตร์โรคระบาด : โรคระบาดกับอำนาจนิยม

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์โรคระบาด : 1) โรคระบาดกับอำนาจนิยม เหมือนเล็งการณ์ไว้ล่วงหน้า หนึ่งปีก่อนหน้าโควิด-19 ระบาดทั่วโลก แฟรงก์ สโนว์เดน ศาสตราจา...

เกษียร เตชะพีระ | ยอค่าการเมือง (จบ)

(โจนาธาน ซัมพ์ชัน นักเขียน นักประวัติศาสตร์และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอังกฤษแสดงปาฐกถารีธของบีบีซีประจำปี ค.ศ.2019 เรื่อง "กฎหมายกับความเสื่อมถอยของก...

เกษียร เตชะพีระ | ยอค่าการเมือง (3)

(โจนาธาน ซัมพ์ชัน นักเขียน นักประวัติศาสตร์และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอังกฤษแสดงปาฐกถารีธของบีบีซีประจำปี ค.ศ.2019 เรื่อง "กฎหมายกับความเสื่อมถอยของก...

เกษียร เตชะพีระ | ยอค่าการเมือง (2)

(โจนาธาน ซัมพ์ชัน นักเขียน นักประวัติศาสตร์และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอังกฤษแสดงปาฐกถารีธของบีบีซีประจำปี ค.ศ.2019 เรื่อง "กฎหมายกับความเสื่อมถอยของก...

เกษียร เตชะพีระ | ยอค่าการเมือง (1)

(โจนาธาน ซัมพ์ชัน นักเขียน นักประวัติศาสตร์ และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอังกฤษ แสดงปาฐกถารีธของบีบีซีประจำปี ค.ศ.2019 เรื่อง "กฎหมายกับความเสื่อมถอยของการ...

เกษียร เตชะพีระ | THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM DID NOT TAKE PLACE! (จบ)

(เรียบเรียงขยายความจากคำอภิปรายของผมในการเสวนาวิทยานิพนธ์เรื่อง "การเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559" ของคุณหทัยกาญจน์ ตรีสุ...

เกษียร เตชะพีระ | THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM DID NOT TAKE PLACE! (3)

(เรียบเรียงขยายความจากคำอภิปรายของผมในการเสวนาวิทยานิพนธ์เรื่อง "การเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559" ของคุณหทัยกาญจน์ ตรีสุ...

เกษียร เตชะพีระ | THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM DID NOT TAKE PLACE! (2)

THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM DID NOT TAKE PLACE! (2) (เรียบเรียงขยายความจากคำอภิปรายของผมในการเสวนาวิทยานิพนธ์เรื่อง "การเมืองวัฒนธรรมของการออ...

เกษียร เตชะพีระ | THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM DID NOT TAKE PLACE! (1)

(เรียบเรียงขยายความจากคำอภิปรายของผมในการเสวนาวิทยานิพนธ์เรื่อง "การเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559" ของคุณหทัยกาญจน์ ...

เกษียร เตชะพีระ | วิพากษ์ตุลาการภิวัตน์ (จบ)

ตอนที่หนึ่ง : จักรวรรดิกฎหมายขยายตัว (ต่อ) กฎหมายสามารถเพิ่มขยายความมั่นคงส่วนบุคคลได้ แต่การให้กฎหมายช่วยคุ้มครองมีราคาที่เราต้องจ่ายและมันก็อ...

เกษียร เตชะพีระ | วิพากษ์ตุลาการภิวัตน์ (3)

ตอนที่หนึ่ง : จักรวรรดิกฎหมายขยายตัว (ต่อ) แน่ละครับว่าแต่ไหนแต่ไรมากฎหมายได้จำกัดขอบเขตการตัดสินใจเองอย่างอิสระโดยปัจเจกบุคคลเยี่ยงนี้ลงในบางเ...

บทความยอดนิยม