ธำรงศักดิ์ ชี้ ผลสำรวจ ปชช.หลายกลุ่มตัวอย่าง เผยอันดับ1 จะเลือก นายก อบจ. ของผู้สมัครพรรคก้าวไกล ร้อยละ58 ตามด้วย พท.

ผลสำรวจจะเลือก นายก อบจ. ของผู้สมัครพรรคก้าวไกล ร้อยละ 58.77ตามด้วยพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 13.59: ‘อาจารย์ธำรงศักดิ์โพล’

งานวิจัยส่วนบุคคลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคนทั้งประเทศ จำนวน 4,310 คน เก็บแบบสอบถามระหว่าง 8-21 เมษายน 2567 โดยนักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต 127 คน เก็บแบบสอบถามใน 47 จังหวัด

ข้อคำถามว่า

“พรรคการเมืองที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบจ. ครั้งต่อไป”

ผลการวิจัยพบว่า (มี 4,305 คนตอบคำถามข้อนี้)

พรรคก้าวไกล ร้อยละ 58.77 (2,530 คน)

พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 13.59 (585 คน)

พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 2.65 (114 คน)

พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 2.56 (110 คน)

พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 2.44 (105 คน)

พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 1.99 (86 คน)

พรรคอื่นๆ ร้อยละ 1.74 (75 คน)

เลือกผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 2.42 (104 คน)

ไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 13.84 (596 คน)

ร้อยละเป็นรายภาค

1.เลือก พรรคก้าวไกล กรุงเทพฯ ร้อยละ 60.60 ภาคกลาง ร้อยละ 60.90 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 60.20 ภาคเหนือ ร้อยละ 39.10 ภาคใต้ ร้อยละ 55.50 สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 60.0

2. เลือก พรรคเพื่อไทย กรุงเทพฯ ร้อยละ 13.20 ภาคกลาง ร้อยละ 12.70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.70 ภาคเหนือ ร้อยละ 27.40 ภาคใต้ ร้อยละ 10.90 สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 6.70

3. พรรคภูมิใจไทย สูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 5.10 พรรครวมไทยสร้างชาติ สูงสุดที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 3.70 พรรคประชาธิปัตย์ สูงสุดที่ภาคใต้ ร้อยละ 6.70 พรรคพลังประชารัฐ สูงสุดที่ภาคเหนือ ร้อยละ 3.60

หมายเหตุ : การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิก อบจ. พร้อมกันทุกจังหวัด จะเกิดขึ้นภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ยกเว้นจังหวัดที่นายก อบจ. ได้ลาออกและมีการเลือกตั้งไปแล้ว

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ : หญิง 2,199 คน (51.02%) ชาย 1,891 คน (43.88%) เพศหลากหลาย 220 คน (5.10%)

อายุ : Gen Z (18-27 ปี) 2,194 คน (50.90%) Gen Y (28-44 ปี) 902 คน (20.93%) Gen X (45-59 ปี) 789 คน (18.31%) Gen Baby Boomer ขึ้นไป (60 ปีขึ้นไป) 425 คน (9.86%)

การศึกษา : ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 461 คน (10.70%) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 1,053 คน (24.43%) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 493 คน (11.43%) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2,079 คน (48.24%) สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 224 คน (5.20%)

อาชีพ : นักเรียนนักศึกษา 1,758 คน (40.79%) เกษตรกร 374 คน (8.68%) พนักงานเอกชน 457คน (10.60%) รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 472 คน (10.95%) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 480 คน (11.14%) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 403 คน (9.35%) พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 237 คน (5.50%) อื่นๆ 129 คน (2.99%)

รายได้ต่อเดือน : ไม่มีรายได้ 958 คน (22.23%) รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 1,031 คน (23.92%) รายได้ 10,001-20,000 บาท 1,189 คน (27.59%) รายได้ 20,001-30,000 บาท 611 คน (14.18%) รายได้ 30,001- 40,000 บาท 243 คน (5.64%) รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป 278 คน (6.44%)

#เลือกตั้งท้องถิ่น #นายกอบจ #ก้าวไกล #เพื่อไทย #ธำรงศักดิ์โพล

หมายเหตุ :

1. งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยส่วนบุคคล ทัศนะจากงานวิจัยไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น และขอบคุณเพื่อนอาจารย์และนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้

2. สื่อสามารถนำทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ขอระบุที่มาว่า “อาจารย์ธำรงศักดิ์โพล”