เปิดกรุ ‘เศรษฐา’ แจ้งยื่นสินทรัพย์เพิ่ม ‘โทเคนดิจิทัล-เงินฝาก’ สรุปมีทรัพย์สินรวม 1,020 ล้านบาท

เปิดกรุ ‘เศรษฐา’ แจ้งยื่นสินทรัพย์เพิ่ม ‘โทเคนดิจิทัล-เงินฝาก’ รวมมูลค่า 199,556 บาท ฝากไว้อยู่ที่ บ.อีอาร์เอ็กซ์ มีทรัพย์สินรวม 1,020 ล้านบาท

วันที่ 17 มิ.ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 ซึ่งเป็นการยื่นเพิ่มเติม โดยมีทรัพย์สิน ของตนเองและคู่สมรสรวม ทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท

โดยนายเศรษฐา มีทรัพย์สินจำนวน 659,591,567 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 68,986,558 บาท เงินลงทุน 1,501,624 บาท ที่ดิน 158,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท ยานพาหนะ 50 ล้านบาท สิทธิ์และสัมปทาน 87,539,563 บาท มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 135,740,700 บาท

ขณะที่คู่สมรส พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน มีหนี้สิน 449,970 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี และมีทรัพย์สิน 361,077,116 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,800,000 บาท เงินฝาก 47,023,391 บาท เงินลงทุน 52,352,913 บาท ยานพาหนะ 2,800,000 บาท สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 253,255,300 บาท

ทั้งนี้ การยื่นเพิ่มเติมของนายเศรษฐา มีรายการหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และแบบคำขอและเอกสารประกอบพร้อมสำเนาจำนวน 14 ฉบับ เนื่องจากเพิ่งทราบว่า มีทรัพย์สิน เป็นดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝาก จำนวน 197,048 บาท โดยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท ซึ่งเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสอง แสดงว่าไว้ จึงประสงค์ที่จะยื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน

ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐายื่นไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2566 ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท และครั้งนี้ มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเคน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท