กางงบปี ’68 วงเงิน 3,752,700 ล้าน มหาดไทย หด 5.6 หมื่นล้าน งบกลางพุ่ง

19-21 มิถุนายนนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เตรียมประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2568 วงเงิน 3,752,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของ GDP เพิ่มจากงบประมาณ 3,480,000 ล้านบาท ในปี 2567 อยู่ที่ 272,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8

จาก เอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ สำนักงบประมาณ ได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์นั้น งบประมาณ 2568 ประมาณการรายได้สุทธิ จำนวน 2,887,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของ GDP และกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 865,700 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.4 ของ GDP

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายได้แบ่งตามกลุ่มงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง กำหนดไว้เป็นจำนวน 805,745.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21.5 ของวงเงินงบประมาณ
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ กำหนดไว้เป็นจำานวน 1,254,576.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.4 ของวงเงินงบประมาณ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ กำหนดไว้เป็นจำนวน 206,858.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของวงเงินงบประมาณ
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร กำหนดไว้เป็นจำนวน 800,969.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.4 ของวงเงินงบประมาณ
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน กำหนดไว้เป็นจำนวน 274,296.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.3 ของวงเงินงบประมาณ
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ กำหนดไว้เป็นจำนวน 410,253.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.9 ของวงเงินงบประมาณ

สำหรับกระทรวง-หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มากที่สุด 10 อันดับ มีดังนี้

1.งบกลาง 805,745.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190,801.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31

2.คลัง 390,314.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,179.9 ล้านบาท

3.ศึกษาธิการ 340,584.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,413.8 ล้านบาท

4.มหาดไทย 294,863.3 ล้านบาท ลดลง 56,732.9 ล้านบาท คิดเป็น -16.1% โดยเป็นกระทรวงเดียวที่ได้งบประมาณลดลง

5.กลาโหม 200,923.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,179.9 ล้านบาท

6.คมนาคม 193,618.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,338.4 ล้านบาท

7.สาธารณสุข 172,285.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,909.2 ล้านบาท

8.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม 132,294.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,955.7 ล้านบาท

9.เกษตรและสหกรณ์ 123,150.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,726.2 ล้านบาท

10.แรงงาน 67,772.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,623.7 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม งบประมาณในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2568 อยู่ที่ 195,637.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 94,779.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 94.0