ปลัด มท. เผยเตรียมมอบแนวทางการสนับสนุนการจัดการเลือก สว. ให้กับผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ ย้ำ ข้าราชการทุกระดับร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดการเลือก สว. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

ปลัด มท. เผยเตรียมมอบแนวทางการสนับสนุนการจัดการเลือก สว. ให้กับผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ ย้ำ ข้าราชการทุกระดับร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดการเลือก สว. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และร่วมกับ กกต. จัดกิจกรรม Kick Off “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” พร้อมเชิญชวนประชาชน 20 กลุ่มอาชีพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือก สว. ปี 2567 นี้

วันนี้ (13 พ.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปี 2567 ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่จะได้มีโอกาสที่ดีในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งพวกเราชาวมหาดไทยทุกคน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิเลือก สว. ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกได้มาร่วมใช้สิทธิทำหน้าที่เลือกคนของประชาชนในทุกช่องทางการสื่อสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก สว. รวมตลอดจนถึงดูแลความสงบเรียบร้อยในการบริหารจัดการร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งในการเลือก สว. ครั้งนี้ มีความพิเศษและไม่เหมือนกับการเลือกที่ผ่านมา เพราะผู้รับเลือกและผู้มีสิทธิเลือกจะต้องมาจากกลุ่มอาชีพทั้ง 20 อาชีพ ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้ทุกท่าน ทุกกลุ่มอาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาลงสมัครรับเลือกเป็น สว. และขอเชิญชวนพี่น้องในกลุ่มอาชีพดังกล่าวมาร่วมเลือก สว. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พวกเราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปอีกว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้จะมีการเลือกผู้แทนตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเลือก สว. ในทุกระดับ โดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างใกล้ชิด และจัดให้มีการประชุมซักซ้อมในทุกลำดับขั้นตอนภายใต้การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงขอยืนยันและให้มั่นใจว่า กระทรวงมหาดไทยมีองคาพยพ มีบุคลากรที่เพียงพอสำหรับการอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ในทุกพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เลือกตัวแทนของท่านไปทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริการการทะเบียน (สน.บท.) ทำหน้าที่ในการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือก สว. รวมถึง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาตรวจสอบว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นคนดี โดยกระทรวงมหาดไทยจะประชาสัมพันธ์การเลือก สว. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของจังหวัด อำเภอ รวมถึงช่องทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง ซึ่งหากพี่น้องประชาชนมีความสนใจสมัครรับเลือก สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการสมัครหรือการเลือก สว. ผ่านแอปพลิเคชัน “ThaiD” หรือบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัล เพื่อติดต่อขอรับเอกสารได้ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงทางโทรศัพท์ สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้ตลอด 24 ชม.

“ขอให้ข้าราชการทุกท่านไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย แต่หมายความร่วมถึงข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ทุกระดับ ได้พร้อมใจกันทำหน้าที่ของการ “รับใช้ประเทศชาติและประชาชน” เพื่อสนับสนุนการได้มาซึ่ง สว. อย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง เพราะกฎเหล็กของข้าราชการ คือ “ต้องเป็นกลางทางการเมือง” ดังนั้นหากมีผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการกำกับดูแลและแจ้งเบาะแส หากมีผู้ที่กระทำผิด และมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการเลือก สว. ให้แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา หรือร้องเรียนผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ได้ สว. เข้าไปทำงานในสภาอันสูงศักดิ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเกิดความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ กระทรวงมหาดไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนบทบาทของ กกต. ในการจัดการรับเลือก สว. ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ กกต. จัดกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” จัดประชุมเสวนาในหัวข้อ”การเตรียมความพร้อมสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567″ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทน 20 กลุ่มอาชีพที่มีความสนใจสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและการเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood