เปิดรายชื่อ 150 “มินิ วปอ.” รุ่น 1 อุ๊งอิ๊ง-ทายาทการเมืองร่วมชั้นเรียนพรึบ

“อิ๊ง” ได้เรียน “มินิ วปอ.” ประกาศผลติด 1 ใน 150 เตรียมเข้าอบรมเม.ย.นี้ ทายาทการเมืองร่วมชั้นเรียนพรึบ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่1 หรือที่เรียกว่า หลักสูตร “มินิ วปอ.” จำนวน 150 รายชื่อ โดยมี พล.อ.อ.ภูมิใจ เลขสุนทราการ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ลงนามวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระยะเวลาเข้าการอบรมตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน 2567 โดยมีชื่อ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย มีรายชื่อลำดับที่ 97

สำหรับการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร วปอ.บอ. รุ่นที่ 1 ได้มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ทั้งสิ้น 492 คน โดยมีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักการเมือง และนักธุรกิจ โดยบุคคลที่มีชื่อเสียง นามสกุลดังนักการเมือง ได้ผ่านเข้ารับการอบรมรุ่นนี้ด้วย ได้แก่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.ปชป. , นางสาวรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐบาล , นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ หรือ เอิง ทีมงานนายกฯ และเพื่อนสนิทอุ๊งอิ๊ง

นอกจากนั้นยังมีลูกหลานคนดัง นักวิชาการ และทายาทนักการเมืองหลายคน เช่น นาย พชร นริพทะพันธ์ นางสาวศิรินันท์ ศิริพาณิชย์ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล นายพสุ ลิปตพัลลภ นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน นายรวิศ สอดส่อง นางสาวนคนัน ชาญสุนทร นายรวิศ สอดส่อง วรวงศ์ รามางกูร เป็นต้น

นายแบ๊งค์ งามอรุณโชติ อาจารย์ประจำ Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)​ , อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ , ร.อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อชาติ , วินท์ สุธีรชัย

 

1 พันเอก กรกช ทองทรัพย์
2 พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง
3 พันเอก ชีรพงศ์ ปีติแก่นทราย
4 พันเอก สุรเชษฐ์ จงอักษร
5 พันเอก สุภชัย ธัญธงชัย
6 พันเอก จักรภพ ชัยสุนทร
7 พันเอก ปรีดา ปรีดานันต์
8 นาวาอากาศเอก เวชยันต์ ไทยพร
9 พันเอก รัตนชัย ปิยะพันธ
10 พันโท ธนภณ ศุภชัยวีรกุล
11 พันเอก ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน
12 นาวาอากาศเอก จิรพงษ์ เทียมเก่า
13 นาวาไท ภาคภูมิ ไพโรจนานันท์
14 นาวาโท ณัฐพงษ์ วงศ์ทองศรี
15 นาวาโท พงศกร พวงสุวรรณ
16 นาวาโท อันนันท์ พรหมโยธิน
17 นาวาโท ศราวุธ สินธุรักษ์
18 นาวาโท กรกฏ บัวรา
19 นาวาโท เศรษธุสิริ ศรีคง
20 พันเอก อนิรุทธ ศรีหาวงศ์
21 พันเอก วันรัก โอฬารสกุล
22 นาวาอากาศเอก อาณัติ ไขยชมภู
23 นาวาอากาศเอก อารักษ์ เจียมวิจิตรกร
24 พันเอก ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์
25 นาวาอากาศเอก อัครพล อาญารักษ์
26 นาวาอากาศเอก เขาวลิต พานกาญจน์
27 นาวาเอก วีรชน สมเพชร
28 นาวาอากาศโท สมภพ ทองเพื่อง
29 พันโทหญิง อภิรมย์ ประสพศิลป์
30 พันเอก ณัฐวุฒิ พรหมดำรงค์
31 พันเอก นิทัสน์ ชูแก้ว
32 นาวาเอก สมพงษ์ บัวขุนเณร
33 พันโท อภิเขษฐ สุทธิธรรม
34 นาวาเอก เทวฤทธิ์ มโนฤทธิญาณ
35 พันเอก เอกรักษ์ สิงหพงษ์
36 นาวาอากาศโท ศุภาภาส กิจวรรณ์
37 พันโท วงศกร วิพัฒนานันทกุล
38 พันเอก ธริศร ตุวยานนท์
39 นาวาอากาศโท ทรงวุฒิ สุขสุมิตร
40 นาวาอากาศโท ทวีศักดิ์ ตวงตึ
41 พันเอก อาจบดินทร์ พลอยศรีงาม
42 พันเอก ธนกฤต ตรีระแพทย์
43 พันเอก หญิง ศุภวดี มีเพียร
44 พันเอก ภูมิจิตร ภูมินาถ
45 พันตำรวจเอก นิภพล สุขนิยม
46 พันตำรวจเอก สุรจิต เพชรจอม
47 พันตำรวจเอก กฤษตา มานะวงศ์สกุล
48 พันตำรวจเอก สาธิต สมานภาพ
49 ว่าที่ พันตำรวจเอก ณัฐพล ผ่องสุขสกุล
50 พันตำรวจเอก จิรัฏซ์ โรจน์บวรวิทยา
51 ร้อยโท นนท์ พูนธเนศ
52 ดร.นายแพทย์ วรตม์ โชติพิทยสุนนท์
53 นางสาว พรรวี นาคพิพัฒน์
54 นางสาว กรุณา แต่งวิจิตร
55 นาย กนต์ธร ศรีชุมจันทร์
56 นางสาว อังคณา ยืนยงพานิช
57 นางสาว วรรณารัตน์ เกตุแก้ว
58 นาย รวีกิติ์ พุฒิธนกร
59 สิบเอก ทวีศักดิ์ รักงาม
60 นางสาว อรกันยา เตชะไพบูลย์
61 นาย จิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ
62 นาย วรยศ เทวสิทธิ์
63 นาย อิทธิรัฐ สินารักษ์
64 นาย พรอนันต์ พุ่มแก้ว
65 นางสาว อรธิดา ซานุบาล
66 นาง ประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์
67 นางสาว ศิขณ์ฐกํ มานุวงศ์
68 นาย ศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
69 นาย ณัฐ พยงค์ศรี
70 นางสาว ประวีณา ธาดาพรหม
71 นาย ปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ
72 นางสาว ยุกนันท์ สมปาง
73 นาย บัญยง พูลทรัพย์
74 นาย วรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ
75 นางสาว กุลทรัพย์ ไศละบาท
76 นางสาว ดิษยา มีเพียร
77 นาย กิตติพงศ์ คงเรือง
78 นาย พลช หุตะเจริญ
79 นาย ธีวรา สุมาวงศ์
80 นาง ศศิวิมล หิรัญวิทย์
81 นาย พชร นริพทะพันธุ์
82 นาย สรวิชช์ ขมะสุนทร
83 นางสาว ดวงฤทัย บริสุทธิ์
84 นาย อรรณพ มีเงิน
85 นางสาว ปิยะวัน ชาตะสุภณ
86 นางสาว ใบตอง รัตนขจิตวงศ์
87 นาย เทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ
88 นางสาว สุทิสา น้อมรักษา
89 รองศาสตราจารย์ ตร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
90 นาง พัชรา พุกเศรษฐี
91 นาง รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
92 นางสาว ชุติมา กุมาร
93 นาย ชัยชนะ เดชเตโช
94 นาย คณาพจน์ โจมฤทธิ์
95 นางสาว ศิรินันท์ ศิริพานิช
96 นาย ภัณฑิล จงจิตรตระกูล
97 นางสาว แพทองธาร ชินวัตร
98 นาย ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
99 นางสาว ณัชฐานันท์ รูปขจร
100 นาย อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล
101 ตร.ณพรรษธ์สรณ์ เสมสันต์
102 ตร.กรณ์ วะนันทน์
103 นาย แบ็งค์ งามอรุณโชติ
104 รองศาสตราจารย์ ตร.ธีรวัช บุณยโสภณ
105 รองศาสตราจารย์ ตร.สุรัตน์ ทีรมาภิบาล
106 ตร.อาร์ม ตั้งนิรันตร
107 นาย ณกุล ทิณพงษ์
108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. กมล บุษบรรณ์
109 ตร.ภาสกร สกลสัตยาทร
110 ร้อยเอก ตร.จารุพล เรืองสุวรรณ
111 นาย บัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต
112 นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร
113 นาง สุทธาภา สุนทรธรรม
114 นางสาว ศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
115 นาย ธนัญชัย ลิมปีพิพัฒนากร
116 นาย ชยพัทธ์ พงศ์กูลเกียรติ
117 นางสาว ทิชญเพ็ญ ปาณะดิษ
118 นาย ภัทริศร์ ถนอมสิงห์
119 นางสาว นาฏวคื วัฒนกิจ
120 นางสาว สุมิตรา เจริญนวรัตน์
121 นาง วรรณศิรี เหล่าศีรีชน
122 ผศ. ทันตแพทย์ ภควัตร ชาตริยานุโยค
123 นาง ชนิตา คล้ายพันธ์
124 นาย เครน เจริญรัชเดช
125 นาย อธิป ตันติวรวงศ์
126 นาย วินท์ สุธีรชัย
127 ว่าที่ ตร. เอกเทศ ยิ้มวิไล
128 นางสาว สุมนา ปาจริยานนท์
129 นาย วัฒวุฒิ นวโภคิน
130 ผศ.ตร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
131 ดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์
132 นางสาว พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
133 นาย ชนะภัทร ภัทรเมธากุล
134 นาย พสุ ลิปตพัลลภ
135 นางสาว ณัฐธิดา เทพสุทิน
136 นางสาว รุจนาฏก็ วิมลสถิตย์
137 นาย จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
138 นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจ
139 นาย พฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ
140 นางสาว สุรียส โควสุรัตน์
141 นางสาว จิตรฤทัย คงมั่นทวีทรัพย์
142 นาย รวิศ สอดส่อง
143 นางสาว นคนัน ขาญสุนทร
144 นาย สกลกรย์ สระกวี
145 นางสาว พัชรภรณ์ งามนิรัตน์
146 นาง ฉัตทิญาณ์ นววัฒนทรัพย์ เทพณรงค์
147 นางสาว ธนนนท์ นิรามิษ
148 นางสาว กิตตัวดี เดชธำารง
149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร. ปัณณวิช สนิทนราทร
150 นาย รวงศ์ รามางกูร