ฐากร แท็กทีม อนุดิษฐ์ นำทีม กมธ.อว.เยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เห็นพ้อง หนุนยกระดับงานวิจัย

ฐากร แท็กทีม อนุดิษฐ์ นำทีม กมธ.อว.เยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เห็นพ้อง หนุนยกระดับงานวิจัย โดยเฉพาะโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งพบในเซลล์สิ่งมีชีวิต เพื่อต่อยอดการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชม ความก้าวหน้าการพัฒนาแซงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งได้มาตรฐานสากล ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่สร้างบุคลากรองค์ความรู้ต่างๆงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆไปสู่ประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพของชีวิต ให้พี่น้องประชาชน

นายฐากร ระบุว่า การดูงานที่สถาบันแห่งนี้ ทำให้ บุคลากรของพรรคไทยสร้างไทย และกรรมาธิการทุกคน เห็นเป้าหมายและประโยชน์ในการนำแสงซินโครตอนไปใช้ โดยเฉพาะในงานวิจัยขั้นพื้นฐาน ด้านการหาคุณสมบัติของอะตอมโมเลกุลและความยาวพันธะระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลของสสาร รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่ออยู่ในสภาวะความดันและอุณหภูมิสูง และการศึกษาคุณสมบัติบางประการของแม่เหล็กและการศึกษาการจัดเรียงตัวของอะตอมบริเวณพื้นผิวและมลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
แสงซินโครตรอน ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการศึกษาโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดเล็กและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งพบในเซลล์สิ่งมีชีวิต

น.อ.อนุดิษฐ์ เห็นว่า ซินโคตรอนยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณหรือชนิดของสารมลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการและพรรคไทยสร้างไทย ต่างเห็นพ้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามแนวคิดของสถาบันแสงซินโครตรอน ส่วนเรื่องความคุ้มค่า อาจจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าในงานวิจัย หรือการปฏิบัติภารกิจต่างๆ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ซึ่ง เป็นหน้าที่ ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ