เปิด 35 รายชื่อ คณะกรรมการทำประชามติ มีทั้ง นักการเมือง-นักวิชาการ-ตร.-ทหาร-นักกิจกรรม-นักศึกษา

เปิดครบหมด 35 รายชื่อ คกก.ทำประชามติ มีทั้งนักการเมือง-นักวิชาการ-ตร.-ทหาร-นักกิจกรรม-นักศึกษา ต่างเข้าร่วมคณะกรรมการชุดนี้

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติและแนวทางร่างรัฐธรรมนูญ 2.นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 3.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 4.นายนิกร จำนง เป็นกรรมการและโฆษกคณะ

ส่วนกรรมการ
5.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม 6.นายพิชิต ชื่นบาน เป็นตัวแทนที่ปรึกษานายกฯ 7.พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม 8.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา 9.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง 10.นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ 11.นายวิรัตน์ วรศสิริน 12.นายศุภชัย ใจสมุทร 13.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 14.นายวิเชียร ชุบไธสง 15.นายวัฒนา เตียงกุล

16.นายยุทธพร อิสรชัย 17.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 18.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา 19.นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 20.นายประวิช รัตนเพียร 21.นายนพดล ปัทมะ 22.นายธนกร วังบุญคงชนะ 23.นายธงชัย ไวยบุญญา

24.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 25.นายเดชอิศม์ ขาวทอง 26.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 27.นายชาติพงษ์ จีระพันธุ 28.นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์ 29.นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี 30.น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

31.นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ 32.ผู้แทนพรรคก้าวไกล 33.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 34.นายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาธิการกฤษฎีกา 35.นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ