ส.ว.วุฒิพันธุ์ ประกาศจุดยืน ใช้สิทธิโหวต ‘พิธา’ นั่งนายกฯ ตามมติมหาชน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ลำดับที่ 174 เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก กรณีท่าทีต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 โดยระบุว่า

การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา ลุล่วงไปด้วยดี โดยมีประชาชนทุกช่วงวัยไปใช้สิทธิ์ออก เสียงลงคะแนนมากเป็นประวัติการณ์ นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชื่นใจอย่างยิ่ง

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ บ่งชี้ว่าพรรคก้าวไกล ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุด และมีผู้สมัครได้รับ การเลือกตั้งเป็น สส. มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ตามครรลองแห่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่มีจํานวน สส. มากที่สุด ย่อมได้สิทธิ์ ในการจัดตั้งรัฐบาล และหัวหน้าพรรค หรือ ผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองที่มี จํานวน สส. มากที่สุด ย่อมมีความเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่ง ที่เคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานสําคัญ รับใช้ชาติบ้านเมืองมาตลอดช่วงชีวิตของ การรับราชการ เคยต้องขมขื่นกับความแตกแยกขัดแย้งในบ้านเมือง ขอถือโอกาสนี้แสดงเจตนารมย์ ภายใต้สิทธิ สมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สนับสนุนให้แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคการเมือง ที่มีจํานวน สส.มากที่สุด ได้ทําหน้าที่ นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสมานฉันท์ในบ้านเมือง และธํารงไว้ซึ่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตยตลอดจน สอดคล้องกับฉันทามติของมหาชน ที่ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566

ลงชื่อ วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (อดีตผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ)