เปิดตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 แยกเจเนอเรชัน พบเจน X มากสุด 20 ล้านคน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยแยกตามช่วงอายุ ( Generation ) จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 52,241,808 คน ดังนี้

1.กลุ่ม Before Baby Boommer เกิดก่อน พ.ศ. 2491 จำนวน 2,956,182 ราย
2. กลุ่ม Generation Baby Boommer เกิดระหว่างพ.ศ.2491-2505 จำนวน 9,326,314 ราย
3.กลุ่ม Generation X เกิดระหว่าง พ.ศ.2506-2526 จำนวน 20,882,235 ราย
4.กลุ่ม Generation Y เกิดระหว่างพ.ศ.2527-2546 จำนวน 17,983,355 ราย
และ 5.กลุ่ม Generation Z เกิดระหว่าง 2547 จนถึงก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 จำนวน 1,093,722 ราย

ทั้งนี้ เมื่อแยกรายละเอียดเป็นรายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กลุ่ม Generation X มากสุด คือ 1,777,588 ราย รองลงมาคือ กลุ่ม Generation Y จำนวน 1,455,337 ราย กลุ่ม Generation Baby Boommer 869,461 ราย กลุ่ม Before Baby Boommer 295,302 ราย และกลุ่ม Generation Z จำนวน 81,467 ราย