โปรดเกล้าฯ ‘สิริพรรณ นกสวน สวัสดี’ – ‘ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี’ เป็น “ศาสตราจารย์”

โปรดเกล้าฯ ‘สิริพรรณ นกสวน สวัสดี’ – ‘ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี’ เป็น “ศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. รองศาสตราจารย์เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์สิริพรรณ นกสวน สวัสดี สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. รองศาสตราจารย์ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ

นอกจากนี้ยังมี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ปณิตา ลิมปะวัฒนะ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. รองศาสตราจารย์ภัทราภรณ์ ภทรสกุล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ดำ รงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชามานุษยวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑. รองศาสตราจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. รองศาสตราจารย์ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔