มท.เข้ม! สั่งทุกจังหวัดกวดขันปืนเถื่อนสกัดมือปืนรับจ้างช่วงใกล้เลือกตั้ง

ปลัดมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดเร่งคุมปืนเถื่อนสั่งนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ย้ำให้สกัดผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างก่อเหตุช่วงใกล้เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันปรากฏข่าวสารตามสื่อสาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยมีหรือใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุและมีการจับกุมบุคคลที่มีพฤติกรรมครอบครอง หรือพกพาอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) และเพื่อให้การสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฏหมาย กรณีเกี่ยวกับการทำ มี ใช้ หรือจำหน่ายอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาวุธปืนเป็นไปอย่างมีรูปธรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการสั่งการให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ กวดขันการบังคับใช้กฏหมายกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นที่มีความสุ่มเสี่ยงอาจก่ออาชญากรรมให้ดำเนินการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้ทุกอำเภอรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติมายังกรมการปกครองเป็นประจำทุกเดือน


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองแจ้งให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน มาขอรับอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ให้ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน แก่ทางราชการโดยไม่ต้องรับโทษ

นอกจากนั้น ให้จัดเก็บรายละเอียดของอาวุธปืนทั้งกรณีอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่และอาวุธปืนที่นายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมอาวุธปืนผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมจากอาวุธปืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีประกอบกับได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมโดยมีหรือใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว และให้เร่งพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือเรียกประกันหรือทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี รวมทั้งให้ติดตามผลคดีจนกว่าจะเสร็จสิ้น และให้รายงานข้อมูลคดีและผลการดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า เหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยมีหรือใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุและมีการจับกุมบุคคลที่มีพฤติกรรมครอบครอง หรือพกพาอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนท้องที่จะออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ตามกฎหมายให้ไม่ได้ไปในที่สาธารณะ สร้างความหวาดกลัว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการตรวจค้นจับกุมบุคคลที่ลักลอบทำ มี ใช้ หรือจำหน่ายอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) และยึดอาวุธปืนของกลางได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อความหวาดกลัวในความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย กรณีเกี่ยวกับการทำ มี ใช้ หรือจำหน่ายอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) เป็นไปอย่างมีรูปธรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

“ให้นายอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยระดมสรรพกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครอื่น ๆ ในพื้นที่ ในการสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย กรณีกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพล กลุ่มบุคคลผู้มีข้อมูลเกี่ยวพันกับสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นที่มีความสุ่มเสี่ยง ที่อาจก่ออาชญากรรม หรือบุคคลผู้ลักลอบทำ มี ใช้ หรือจำหน่ายอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) หากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดในการจับกุม ผู้กระทำความผิดและยึดของกลางในการกระทำความผิด เพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยเด็ดขาด ตามกฎหมาย อีกครั้งยังเป็นการควบคุมดูแลช่วงใกล้การเลือกตั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยและสกัดกลุ่มมือปืนรับจ้างออกมาก่อเหตุ”นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวย้ำว่า ให้รายงานข้อมูลสถิติผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย กรณีเกี่ยวกับการทำ มี ใช้ หรือจำหน่ายอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม เป็นหน่วยงานหลักด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งการสั่งการในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถลดการก่อเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืน รวมถึงการกระทำผิดที่เกี่ยวเนื่องกัน ตลอดจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกชุมชน/หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันการกระทำความผิดทางสังคมทุกรูปแบบโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1567 เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ไปด้วยกัน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ /2566
วันที่ 4 มี.ค. 2566