ส.ศิวรักษ์-นักวิชาการทั่วไทย ลงชื่อ ขอพึ่งปธ.องคมนตรี หาทางยุติวิกฤตต่อชีวิตผู้อดอาหารประท้วง

ส.ศิวรักษ์ – นักคิด – นักเขียน – นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ และประชาชน  ร่วมลงชื่อ ขอ ปธ.องคมนตรี หาวิถีทางยุติวิกฤตต่อชีวิตผู้อดอาหารประท้วง

เมื่อวันที่ 30 มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายนักคิด นักเขียน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ได้ลงนามร่วมแสดงจุดยืน เพื่อยื่นหนังสือต่อ ประธานองคมนตรี เพื่อขอพิจารณาหาวิถีทางในการยุติวิกฤติต่อชีวิตปัญหาการอดอาหารประท้วงของเยาวชนคนหนุ่มสาว ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และเวลาล่วงเลยมานาน จนเข้าขั้นวิกฤตต่อชีวิตร่างกายของผู้ประท้วง

โดยหนังสือจะมีตัวแทนนักวิชาการไปดำเนินการยื่นต่อทำเนียบองคมนตรีในวันที่ 31 มกราคมนี้ สำหรับรายละเอียดของหนังสือมีดังนี้

เรื่อง ขอพิจารณาหาวิธีการอันเป็นมงคลต่อปัญหาวิกฤตการอดอาหารนี้

เรียน ประธานองคมนตรี

เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทุกหมู่เหล่า รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปแล้วว่า การอดอาหารของ นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และนางสาว อรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) นานนับเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วนั้น มิได้เป็นเพียงวิกฤติต่อชีวิตของบุคคลทั้งสองเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยรวมอีกด้วย

ในช่วงเวลาอันคับขันนี้ย่อมมิใช่เป็นโอกาสที่เหมาะสมในการอภิปรายถกเถียงกันถึง ความเหมาะสมของวิธีการประท้วง หรือ ความถูกผิดตามกฎหมายของบุคคลทั้งสอง แต่ความสำคัญสูงสุดในกาละนี้อยู่ที่การรักษาชีวิตเป็นปฐม

เราผู้มีรายนามท้ายนี้จึงใคร่ขอท่านในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหลักของชาติได้พิจารณาหาวิถีทางในการยุติวิกฤติต่อชีวิตของ นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และนางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) อันอาจส่งผลไปสู่การทวีความร้อนแรงของความขัดแย้งในสังคมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษแล้วอีกด้วย

จึงเรียนมาด้วยความเคารพและด้วยความหวังพึ่งในบทบาทหน้าที่ของท่านและคณะองคมนตรีทั้งคณะ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง พรสวรรค์ วสันต์
มารค ตามไท สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
กนกรัตน์ สถิตนิรามัย รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กนิษฐ์ ศิริจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤต​ภัค​ สมบัติ​ดวงดี​ คณะรัฐศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยพะเยา
กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คารินา โชติรวี นักวิชาการอิสระ
จิราภรณ์ สมิธ ม.อุบลราชธานี
จันจิรา ดิษเจริญ
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ณรุจน์ วศินปิยมงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดาราญาณา กิตติเดชเมธากุล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดุลยวัต ยีมิน คณะรัฐศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทวีป มหาสิงห์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ธนวัฒน์ จิตตะคำ คณะรัฐศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ธีระพล อันมัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธวัช มณีผ่อง ม.อุบลราชธานี
ธีรพจน์ ศิริจันทร์ อดีตอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นพพร เเก้วกรต คณะรัฐศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นพ.ณภัทร ไวทยกุล
พสิษฐ์ วงษ์งามดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นัทธพงษ์ โพธิ์ใบ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
ดรุณี สาธร​ คณะ​รัฐศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยพะเยา
นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเกียวโต
ปิยพงษ์ จุอ่อน คณะรัฐศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพัฒน์ พสุธารชาติ นักวิชาการอิสระ
พญ.พุทธรักษา รัชชกูล
พิชิตเวช ทองเทศ คณะรัฐศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พิสมัย ศรีเนตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภรัณยู แผ้วบาง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โมน สวัสดิ์ศรี นักเขียน
รัฐศาสตร์ ชาเเท่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีดาวเรือง นักเขียน
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร
สุนทรี ศรีวันทนียกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สุวิมล รุ่งเจริญ อดีตอาจารย์ประจำ คณะอักษรศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หล้าเลอทิพย์ รัชชกูล
อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อรุณี สัณฐิติวณิชย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชาญณรงค์ บุญหนุน ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาญ พนารัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อรอนงค์ หัตถโกศล
วงอร พัวพันสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุรีรัตน์ สายสุด
ฉลอง สุนทราวาณิชย์
สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
สุมาลี มหณรงค์ชัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์
สาขาปรัชญา ธรรมศาสตร์
อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัชชัย คุ้มทวีพร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์