เฉลิม สอนมวยรัฐบาล ชี้8 การบ้าน มาตรการคุมอาวุธ รวมกฎหมายลงโทษ

5 ม.ค. 2566 ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง เขียนบทความ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเรื่องอาวุธทุกชนิด เมื่อประเทศไทยได้มีการอนุญาตในบางส่วน ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีมาตรการควบคุมโดยเคร่งครัด และมีมาตรการทางกฎหมายลงโทษตามความหนักเบาของการกระทำความผิด โดยมีมาตรการดังนี้

1. มาตรการสูงสุดไม่อนุญาตให้มีอาวุธทุกชนิด
2. เมื่อรัฐบาลได้อนุญาตให้มีอาวุธบางชนิดแล้ว จากเหตุการณ์หนองบัวลำภู รัฐบาลต้องออกมาตรการลดการนำเข้าอาวุธทั้งหมด และอาวุธที่มีอยู่ต้องลดการอนุญาตลงครึ่งหนึ่ง
3. อาวุธที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนสามารถขอใบพกพาได้ จะต้องลดการอนุญาตลงครึ่งหนึ่งทันที
4. และจะต้องเน้นการอนุญาตให้น้อยลงๆ จนในที่สุดต้องไม่มีการอนุญาตการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ต้องให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามโดยแท้จริง ไม่ใช่ว่าเพียงเป็นเจ้าหน้าที่ก็พกพาอาวุธปืนหรืออาวุธอื่นๆ ได้โดยทันที ซึ่งยึดหลักการโดยจะต้องลดการอนุญาต ลดการนำเข้า โดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาวุธปืนโดยทั่วไป
5. เจ้าของอาวุธปืนผู้ใดที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนต้องยกเลิกให้หมด สำหรับเจ้าหน้าที่ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการที่จะใช้อาวุธ โดยอ้างว่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยอนุญาตได้แต่ต้องควบคุม และเรียกเก็บอาวุธด้วยมาตรการที่เข้มข้น สำรวจอาวุธปืนทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ซื้อไปเป็นการส่วนตัวจะต้องเรียกคืนและชำระทรัพย์สินคืนให้
6. ยังมีความจำเป็นที่บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐกับพวกพนักงานธนาคาร ซึ่งจะต้องมีอาวุธ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
7. มาตรการสำคัญ ระงับการอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและมีใบพกปืน หากใครมียกเลิกให้หมดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยจะต้องค่อยๆ
ดำเนินการเรียกเก็บอาวุธแล้วชำระเงินคืนให้ ต้องมีคณะกรรมการหรือมีอยู่แล้วประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
8. สำหรับข้าราชการตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธจะต้องสร้างความเข้าใจ ระมัดระวังเรื่องอารมณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะเรามีโรงพยาบาลทั่วประเทศ
การใช้อาวุธปืนด้วยอารมณ์รุนแรง เข่นฆ่าโดยขาดสติเป็นอันตรายยิ่ง
สำหรับสังคมไทย หากผมมีโอกาสได้แก้ไขปัญหานี้ ผมจะพยายามเป็นระยะๆ หรือเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไป
เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ และขอภาวนาว่าให้เป็นปีเริ่มต้นให้ปราศจากความเหี้ยมโหด และหามาตรการเสริมในการแก้ปัญหาต่อไป

ด้วยความเคารพรัก
ร้อยตำรวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บำรุง

https://www.facebook.com/chalerm.ubumrungofficial/posts/pfbid0gGmJWqBgtHyJbcVopBLYYCG2dm7pqS9MeCkzazsDQnGRUaXz8YdZrPtvTNHEFMwQl