สธ. จับมือคมนาคม ‘ปิด’ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ หลังให้บริการ 447 วัน 6.5 ล้านโดส

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ร่วมปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ หลังให้บริการ 447 วัน 6.5 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานร่วมในพิธีปิดศูนย์ ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ผู้บริหารจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้วัคซีนในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดการติดเชื้อและการระบาดที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง และมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขจึงได้หารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับวัคซีนคุณภาพอย่างทั่วถึงจนเกิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อขึ้นในที่สุด เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

สำหรับในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยปรับเปลี่ยนจากสถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และจัดให้มีรถ Shuttle Bus วิ่งวนรับ-ส่งประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการวันแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ กว่า 300,000 คน เนื่องจากเป็นบุคลากรกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และอาจจะแพร่ระบาดไปสู่ผู้ใช้บริการอื่น เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนรวมทั้งสิ้น 477 วัน รวม 6.5 ล้านโดส และมีจำนวนประชาชนที่เข้ามาฉีดวัคซีน 3.3 ล้านคน ซึ่งเป็นศูนย์เดียวของไทยและมีขนาดใหญ่มากที่สุดเมื่อเทียบกับศูนย์อื่น ๆ ทั่วโลก เนื่องจากไม่ได้เปิดต่อเนื่องเหมือนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทำให้ประชาชนชาวไทย ชาวต่างชาติ และต่างด้าว ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างทั่วถึง สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทย

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีกำหนดปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในวันนี้ (30 กันยายน 2565) เพื่อสอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีแผนการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจระดับชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เดินหน้าต่อไปได้

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จวบจนเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประสบความสำเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาพรวมของประเทศ