สปสช. เผยผลสำรวจ ความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง 30 บาท )ของประชาชน”

สปสช. เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง 30 บาท )ของประชาชน”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

การสำรวจในครั้งนี้ ตัวอย่าง 80 % เป็นเพศหญิง 30 % เป็นเพศชาย 50% และมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเพศทางเลือก ซึ่งมีอายุระหว่าง 31–40 ปี รองลงมามี อายุระหว่าง 41–50  ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมาโสด และเป็นหม้ายหรือหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ โดยตัวอย่างส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และสูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สำหรับอาชีพหลักของตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพผู้ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท

การใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พบว่า ตัวอย่างใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากที่สุด รองลงมาสิทธิหลักประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น สิทธิประกันสุขภาพเอกชน/บัตรประกันชีวิต และยังมีตัวอย่างบางส่วนที่ไม่มีสิทธิใดๆ เพราะเลือกที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง

ส่วนที่ 2 : การรับรู้ และความรู้ความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพึงพอใจต่อระบบ

จากการสำรวจ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ รู้จักสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. (ร้อยละ 80)แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่รู้จักสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. (ร้อยละ 20)และจากการสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (ร้อยละ 60%) สายด่วนหมายเลขใดเป็นช่องทางสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพ (ร้อยละ65) ทราบ (ร้อยละ 35) ไม่ทราบ  และ (ร้อยละ 25 ) เคยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ (สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง) ประเภทของการรับบริการครั้งล่าสุด (ร้อยละ 50 ) บริการผู้ป่วยนอก การรับรูปว่าบุคคลใดที่มีสิทธิรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจาก สปสช.ร้อยละ 50 ทราบ

การรับรู้ รับทราบของตัวอย่างว่า สามารถสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่ “สายด่วน สปสช. โทร 1330” ซึ่งพบว่า ตัวอย่างเกือบครึ่งที่ทราบว่ามีสายด่วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ (ร้อยละ 48.92) แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ทราบ (ร้อยละ 42.52) และยังไม่แน่ใจ (ร้อยละ 8.57) สำหรับตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ทราบว่ามีสายด่วนแต่ก็ยังไม่เคยใช้บริการ (ร้อยละ 72.71) ส่วนตัวอย่างที่เคยใช้บริการสายด่วน (ร้อยละ 27.29) ซึ่งเคยใช้บริการสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากที่สุด รองลงมาเคยใช้บริการในการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพการเข้ารับบริการสาธารณสุข และในเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์

การรับรู้ของประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ทุกคนมีหน่วยบริการประจำ ร้อยละ 80 มี  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี ร้อยละ 40 ทราบ ร้อยละ 60 ไม่ทราบ  ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป นอกจากไปใช้บริการที่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนสิทธิไว้ได้แล้ว หากอยู่ต่างพื้นที่ยังไปใช้หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นก็ได้ ร้อยละ 70 ทราบ ร้อยละ30 ไม่ทราบ ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุด ร้อยละ 80 ทราบ ร้อยละ 20 ไม่ทราบ ใช้สิทธิรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้  ร้อยละ 65 ทราบ ร้อยละ 35 ไม่ทราบ ใช้สิทธิรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ ร้อยละ 60 ทราบ ร้อยละ 40 ไม่ทราบผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ ติดบ้านติดเตียง สามารถได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ต่อเนื่องระยะยาวที่บ้านได้ ร้อยละ 65 ทราบ ร้อยละ 35 ไม่ทราบ ใช้สิทธิคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวน ร้อยละ 40 ทราบ ร้อยละ60 ไม่ทราบ ใช้สิทธิบริการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 40 ทราบ ร้อยละ60 ไม่ทราบ ผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังสามารถรับบริการ/ดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชนได้ ร้อยละ 65 ทราบ ร้อยละ35 ไม่ทราบ

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ร้อยละ 45 ทราบ ร้อยละ55 ไม่ทราบ

เทศบาล/อบต. ในพื้นที่ของท่านจัดให้มีงบประมาณ (กองทุนตำบล) สนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน ร้อยละ 75 ทราบ ร้อยละ55 ไม่ทราบ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เป็นสิทธิตามกฎหมาย

ใช้สิทธิรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ร้อยละ 80 ทราบ ร้อยละ 20 ไม่ทราบ

เปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน  ร้อยละ 75 ทราย ร้อยละ 25 ไม่ทราบ

ผู้ป่วยมะเร็งสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ร้อยละ 70 ทราย ร้อยละ 30 ไม่ทราบ

ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ร้อยละ 70 ทราย ร้อยละ 30 ไม่ทราบ

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรับบริการสาธารณสุขโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สปสช. เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทองหรือสิทธิ 30 บาท) จาก สายด่วน สปสช.1330 ร้อยละ 20 เฟสบุ๊ก สปสช. ร้อยละ 20 ไลน์ สปสช. @nhso  ร้อยละ 15 ข่าวจากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 45

ข้อเสนอเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตัวอย่างมีความต้องการที่จะให้ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของสิทธิในการรักษา การดูแลผู้ป่วยควรมีความเท่าเทียมกันไม่ลำเอียง และไม่จำกัดสิทธิในการรักษา รองลงมาต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนสามารถเลือกสถานพยาบาลที่สะดวกหรือใกล้ภูมิลำเนาของผู้ป่วยได้ และต้องการให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีสิทธิเท่ากับประกันสังคม/สิทธิข้าราชการหรือสามารถที่จะใช้สิทธิร่วมกันได้ด้วย

ท้ายที่สุดข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าควรพัฒนาสถานที่และระบบการให้บริการให้มีความสะดวกหรือรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงจิตสำนึกที่ดีของผู้ให้บริการ รองลงมาอยากให้พัฒนาประสิทธิภาพของยา, อุปกรณ์การแพทย์, บุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการรักษา และมีความคิดเห็นว่าควรจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สปสช.ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้เป็นที่รู้จัก ให้ความรู้ แจ้งข่าวสาร แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง