ประวิตร หนุน พัฒนาดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ลุงป้อม หนุน พัฒนาดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

29 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(บอร์ดกองทุนดิจิทัล) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมในวันนี้ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีนี้มีคำขอรับทุนฯ ที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าสู่การพิจารณา จำนวน 572 โครงการ และผ่านกระบวนการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 46 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติโดยแบ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมฯ ที่มีวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 33 โครงการ และโครงการหรือกิจกรรมฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) (4) และ (6) ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ทั้งนี้ ได้ให้นโยบายแก่กองทุนฯ ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้รับทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนดเพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับการพัฒนาด้านดิจิทัลในครั้งนี้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองประธานกรรมการ กล่าวว่า การเปิดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 นี้ ได้กำหนดกรอบวงเงินทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท ภายใต้กรอบนโนบายทั้ง 4 ด้าน ซึ่งโครงการที่ผ่านการอนุมัติดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ และส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปในอนาคต ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 โดยสามารถติดตาม การประกาศได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม