ประวิตร พบผู้แทนกลุ่มมวลชน รับฟังปัญหา มอบหน่วยงาน แก้ไขความเดือดร้อนให้ยุติโดยเร็ว

ลุงป้อม พบผู้แทนกลุ่มมวลชน รับฟังปัญหา มอบหน่วยงาน แก้ไขความเดือดร้อนให้ยุติโดยเร็ว

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้ ผู้แทนมวลชน 3 กลุ่มเข้าพบ เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาอาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาหนี้สิน โดยการพักชำระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นระยะเวลา 3 ปี กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ได้ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา อาทิ ความเดือดร้อนของสมัชชาเกษตรกร ภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรอีสาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐ โดยขอให้จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการของรัฐ และกลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อาทิ ด้านหนี้สินให้แก่สมาชิก สอส. ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินให้แก่สมาชิก สอส.

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินทั้ง เรื่องที่ดินทำกิน เรื่องน้ำ เพื่อ อุปโภค บริโภค การเกษตร และเรื่องอื่นๆ โดยเร่งด่วนและมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเร่งรัดติดตามแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นที่ยุติโดยเร็วโดยผู้แทนกลุ่มมวลชนได้ร่วมถ่ายรูปกับ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมขอบคุณ พลเอกประวิตร ได้ดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหามาโดยตลอด