โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.มหาดไทย 37 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.65

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.มหาดไทย 37 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.65

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 37 ราย อาทิ

1.นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

5.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

6.นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน

7.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

8.นายขจร ศรีชวโนทัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9.ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

10.นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวง

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

เช็กตำแหน่งอื่นๆ คลิก