แม้สภาล่มบ่อย แต่ผลงานอื้อ! “หมอสุกิจ” โวลั่นผ่านกม. 13 ฉบับ มีข้อหารือ1.3พันเรื่อง

ที่ปรึกษาประธานสภา โวลั่น แม้สภาล่มบ่อย แต่มีผลงานพอสมควร ผ่านกฎหมาย 13 ฉบับ มีข้อหารือถึง 1,399 เรื่อง 12 ญัตติ กระทู้กว่า100เรื่อง

 

วันที่ 21 ก.ย.2565 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แแถลงผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมรัฐสภา ในสมัยประชุมสามัญประจำปีที่ผ่านมา วันที่ 22 พ.ค.-18 ก.ย.2565 ว่า มีประชุมสภา รวม 28 ครั้งและประชุมร่วมรัฐสภา 15 ครั้ง โดยพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 13 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่วุฒิสภาแก้ไข รอการพิจารณาของสภา จำนวน 1 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส.ว. 6 ฉบับ

ส่วนญัตติด่วนไม่มี เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ แต่มีญัตติที่สภาพิจารณาและส่งให้รัฐบาลดำเนินการ 3 เรื่อง รวม 12 ญัตติ มีกระะทู้ถามสดด้วยวาจา 21 กระทู้ กระทู้ทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา 23 กระทู้ ส่วนกระทู้ที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 77 กระทู้ กระทู้แยกเฉพาะ 29 กระทู้ และสมาชิกมีข้อปรึกษาหรือในที่ประชุมจำนวน 1,399 เรื่อง

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส่วนการพิจารณาการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตามหมวด 16 การปฎิรูปประเทศ คือร่างพ.ร.บ.ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 4 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) 2 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.ที่บรรจุระยบวาระเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบ 3 ฉบับ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้เสนอขอถอน 1 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 2 ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบของรัฐธรรมนูญ

นอกจากนั้นพิจารณาร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่รัฐสภามีมติไม่รับหลักการ 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ และมีร่างพ.ร.บ.ที่เสนอตามหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 1 ฉบับ

“ขอให้ประชาชนที่เป็นห่วงการทำงานของสภาที่มีการถกเถียงกัน จะเกิดสภาล่มบ่อย ได้เห็นว่า แม้สภาจะล่ม ก็มีผลงานอออกมามากพอสมควร” นพ.สุกิจ กล่าว