ครม. สั่งปลดโรคโควิด ออกจากโรคต้องห้าม สำหรับต่างชาติ เข้าไทย

ครม. สั่งปลด โรคโควิด-19 ออกจากโรคต้องห้าม สำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย หรือมีถิ่นพำนักในไทย โรคต้องห้ามอื่นยังคงเดิม

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ.2563 โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ออกจากการเป็น โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามาตรา 44 (2) แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ส่วนโรคต้องห้ามอื่นๆ ยังคงกำหนดไว้ตามเดิม ดังนี้ 1.โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร คือ 1.โรคเรื้อน 2.วัณโรคในระยะอันตราย 3.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 4.โรคยาเสพติดให้โทษ 5.โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

2.โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คือ 1.โรคเรื้อน 2.วัณโรคในระยะอันตราย 3.โรคเท้าช้าง 4.โรคยาเสพติดให้โทษ 5.โรคพิษสุราเรื้อรัง และ 6.โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป