‘สุริยะ’ กระตุ้นชาวไร่อ้อย-โรงงานมุ่งอุตฯชีวภาพ ลดพึ่งพาส่งออก เพิ่มรายได้ชาวไร่อนาคต

‘สุริยะ’ กระตุ้นชาวไร่อ้อย-โรงงานมุ่งอุตฯชีวภาพ ลดพึ่งพาส่งออก เพิ่มรายได้ชาวไร่อนาคต

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีเสถียรภาพ แม้ผ่านมาต้องเผชิญกับเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศและปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นอกจากนี้จากนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจึงมีการปรับโครงสร้างการผลิตส่งเสริมให้ลงทุนด้านอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างจริงจัง นำน้ำตาลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดพึ่งพาการส่งออกน้ำตาลทราย รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมืที่ปลอดการเผาอ้อย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงเดินหน้าผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจังเข้มข้นดังนั้นในฤดูการผลิตปี 2565/66 จะหาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรการจูงใจเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด แก้ไขพีเอ็ม2.5 ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรชาวไร่อ้อยถือเป็นกลุ่มแรกที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจัง

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) กล่าวว่า สำหรับพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2564 – 2565 เป็นเสมือนการยืนยันถึงความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาตนเอง และการประกอบธุรกิจ เพื่อสรรสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยใน 2564 – 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลงานการพัฒนาด้านอ้อยดีเด่น และโรงงานน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด รวม 213 รางวัล โดยการมอบรางวัลดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญที่สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ให้มีผลผลิตที่ดี รักษามาตรฐาน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมแข่งขันในเวทีสากลต่อไป