น่าห่วง! ตัวเลขผู้ว่างงาน ก.ค.65 รวม 5.14 แสน จบ ป.ตรี เตะฝุ่นมากสุด 2.35 แสน

เปิดตัวเลข ผู้ว่างงาน ก.ค.65 น่าห่วง จบ ป.ตรี น่าห่วง เตะฝุ่นมากที่สุด 2.35 แสนคน จากตัวเลขทั้งหมด 5.14 แสนคน เผยภาคเหนือ ว่างงานมากขึ้น

 

วันที่ 6 ก.ย.65 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลตัวเลขผู้ว่างงาน ในเดือน ก.ค.65 พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงาน 5.14 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิ.ย.65 จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศลดลง 0.67 แสนคน (จาก 5.81 แสนคน เป็น 5.14 แสนคน)

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 8.78 หมื่นคน ส่วนภาคเหนือ มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.56 หมื่นคน และภาคใต้ เพิ่มขึ้น 0.34 หมื่นคน

สำหรับอัตราการว่างงานตามเพศ พบว่า ทั้งเพศหญิง และ เพศชาย มีอัตราการว่างงานไม่ต่างกัน ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนเเปลง ส่วนอัตราว่างงานเพศหญิง ลดลงจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.3

อัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่าวัยเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) มีอัตราการว่างงานลดลงจาก
เดือนมิถุนายน 2565 คือ ร้อยละ 7.7 เป็นร้อยละ 6.6 และวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงาน ลดลงจากร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 0.7

ในส่วนระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงานพบว่า ผู้ว่างงานสำเร็จการศึกษาในระดับ อุดมศึกษามากที่สุด 2.35 แสนคน รองลงมา เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.75 แสนคน ระดับปวช./ปวส. 0.71 แสนคน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 0.65 แสนคน ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565 พบว่าผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นในระดับอุดมศึกษา (0.20 แสนคน) และ ระดับประถมศึกษา (0.06 แสนคน) ขณะที่ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ มีจำนวนลดลง