“สมชัย” เขียนจม.เปิดผนึกถึง “ประวิตร” เร่งส่งสัญญาณให้รัฐสภารื้อทิ้งอำนาจส.ว.โหวตนายกฯ

สมชัย เขียนจม.เปิดผนึก ถึงบิ๊กป้อม ช่วยส่งสัญญาณ ให้รัฐสภารื้อทิ้ง อำนาจส.ว.โหวตนายกฯ 

 

วันที่ 2 กันยายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย และเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะคณะผู้รณรงค์แก้ไข ม.272 ได้เขียนจดหมายเปิดผนึก ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอเสียงสนับสนุนอย่างจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ ม. 272 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

“วันที่ 6 และ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ ประธานรัฐสภาได้กำหนดให้เป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยในเรื่องด่วน วาระที่ 6 เป็นข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของประชาชน 64,151 รายชื่อ เพื่อแก้ไขในบทเฉพาะกาลมาตรา 272 ประเด็นการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง 5 ปีแรกของรัฐสภา

หลักการแก้ไขดังกล่าว เป็นการทำให้ประเทศคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลและเคยเป็นหลักปฏิบัติในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทุกฉบับ ตลอดจนความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลที่วุฒิสภาร่วมให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศนั้นสิ้นสุดลงแล้ว โดยอิงจากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ระบุถึงความสำเร็จของการดำเนินงานในทุกเรื่อง และจะสิ้นสุดในปลายปี พ.ศ. 2565 นี้

การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวนี้ จะมีผลทำให้การลงมติเลือกผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีได้กระทำในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฏร โดยพรรคที่มีเสียงข้างมากหรือสามารถรวบรวมเสียงข้างมากจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ด้วยความสง่างามและมีเสถียรภาพความมั่นคงที่แท้จริง มิใช่การต้องมีเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาที่เป็นสภาแต่งตั้งและจะครบวาระในเวลาอีกเพียงหนึ่งปีหลังจากปี พ.ศ. 2566

ในฐานะที่ ฯพณฯ เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี และเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล และยังเคยมีฐานะเป็นประธานกรรมการสรรหาวุฒิสภาชุดปัจจุบัน จึงใคร่ขอให้ท่านได้แสดงจุดยืนสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งจุดยืนดังกล่าวแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในสังกัดและส่งสัญญาณความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่จะส่วนร่วมในการลงมติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ด้วย

การดำเนินการของ ฯพณฯ จะเป็นสิ่งบ่งบอกให้ประชาชนเห็นว่า ผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศมีความจริงใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และใช้การเลือกตั้งที่เป็นธรรมเป็นทางออกของสังคมเพื่อลดความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยกว่า 2 ทศวรรษให้สิ้นสุดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง”