ประวิตร คอนเฟอเรนซ์ สั่งหน่วยงาน ลุยช่วย เกษตรกร 8 จว. พัฒนาที่ดินทำกิน

“ลุงป้อม” ลุยช่วย เกษตรกร 8 จว. คอนเฟอเรนซ์ สั่งหน่วยงาน พัฒนาที่ดินทำกิน สร้างอาชีพ รายได้ ยั่งยืน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ ใน 8 จังหวัด ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และมอบนโยบายบูรณาการการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐ และส่วนภูมิภาค ร่วมพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. โดยเป็นการตรวจเยี่ยมพื้นที่ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน มีผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา จันทบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา และสุราษฎร์ธานี ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงบประมาณ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม พร้อมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีผู้แทนเกษตรกรจาก 12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่ และขอรับการสนับสนุนสาธารณูโภคพื้นฐานจากหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนมาโดยตลอด เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือในเรื่องที่ดินทำกินผ่านโครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับการตรวจเยี่ยมในวันนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมรูปแบบใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการ และปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละวิสาหกิจชุมชน 12 พื้นที่ใน 8 จังหวัด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้รวดเร็วขึ้น เพื่อมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจน รวมถึงรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

ด้าน นาย กุลพัชร ภูมิใจอวด ผอ.บจธ. กล่าวว่า ปัจจุบัน มีเกษตรกรทั้ง 12 วิสาหกิจชุมชน สมาชิกทั้งหมด 482 ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว พื้นที่ทั้งหมด 1,234 ไร่เศษ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถยกระดับเป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในจังหวัดเชียงรายและจันทบุรี สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน