กกต.ส่งหนังสือแจ้งสภาฯ ไม่มีข้อทักท้วงกม.พรรคการเมือง

กกต.ส่งหนังสือแจ้งสภาฯ ไม่มีข้อทักท้วงกม.พรรคการเมือง

 

วันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในหนังสือด่วน ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้ส่งให้กกต. พิจารณาทำความเห็นตามกระบวนการมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญปี 2560

ทั้งนี้ กกต. แจ้งว่า กกต.เสียงข้างมาก ไม่มีข้อทักท้วงต่อร่างกฏหมายฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ากกต. เสียงข้างน้อย มีข้อทักท้วงมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยอย่างแท้จริง