ลุงป้อม เตรียมถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 23-25 สิงหาคมนี้

ลุงป้อม เตรียมถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 23-25 สิงหาคมนี้

11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ คือ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ฉบับ คือ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้า มาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้า เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 และ (2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำไม้และไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 การห้ามนำเข้าไม้ท่อนทางด่านศุลกากร จ.กาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน ไม้แปรรูปทางด่านศุลกากร จ.แม่ฮ่องสอน (เฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้) และไม้พะยูง ได้แก่ ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง จากกัมพูชา และ สปป.ลาว (ตามมติ ครม. 11 พ.ย. 51 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ประเภทไม้ท่อน ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ของไม้ นอกเหนือจากไม้ที่ห้ามนำเข้า และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูง เป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และ ไม้ล้อมบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. โดยกำหนดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 และ (2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 มีการห้ามส่งออกไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป ไม้พะยูงล้อม สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 51 เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) และ การขออนุญาตส่งออก ได้ในส่วนที่เป็นไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม ประเด็นสำคัญจะต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการ ค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในส่วนของสิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้

สำหรับประเด็นสำคัญอีกหนึ่งประเด็นที่เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา คือ (ร่าง) ถ้อยแถลงการณ์ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
23-25 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และเป็นเวทีการประชุมเพื่อสนับสนุนให้ทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปค ให้ความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการเทคนิค และกระบวนการด้านการเงิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการป่าไม้ในแต่ละเขตเศรษฐกิจ อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ ประชาชนคนไทยจะได้รับทราบว่าโลกภายนอกมีการขับเคลื่อนด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างไร มีการวางเป้าหมาย วางระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยีอย่างไรบ้างในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าผลการประชุมในวันนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องที่ต้องเสนอต่อ ครม. ขอให้นำความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เสนอต่อ ครม. ตามขั้นตอนต่อไปให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปผลการประชุมกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ และขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นอย่างดี