เตือนนายกฯ- ครม. รับผล 4 ข้อ หากปล่อย ‘ประยุทธ์’ อยู่เกิน 8 ปี

เตือนนายกฯ-ครม. รับผลลัพธ์ หากปล่อย ‘ประยุทธ์’ อยู่เกินวาระ 8 ปี จตุพร-ทนายนกเขาฮึ่ม ไม่ออกมาถึงทำเนียบแน่

 

วันที่ 3 ส.ค.2565 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน คณะหลอมรวมประชาชน นำโดย นาย นิติธร ล้ำเหลือ และ นาย จตุพร พรหมพันธุ์ เข้ายื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้าน ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง การห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 15

นายพิชิต ไชยมงคล อ่านแถลงการณ์ว่า กลุ่มมายื่นหนังสือถึง นายกฯ 2 เรื่อง 1.ให้มีคำสั่งให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ ฉบับที่ 15 ประกาศ ณ วันที่ 1 ส.ค 2565 และ 2. ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด 8 คณะรัฐมนตรี มาตรา58 บทเฉพาะกาลมาตรา 264

เนื่องจากการออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ เป็นการใช้อำนาจรัฐเกินสมควร ขัดหลักเจตนารมณ์การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรม การออกประกาศดังกล่าวกลุ่มมองว่าเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐบาลมากกว่าความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ

ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญปี 60 ที่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 8 ปี จึงมาแจ้งเพื่อให้นายกฯ และรัฐมนตรีทั้งคณะทราบ หากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คือ 1. จะสร้างผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เกิดกรณีแอบอ้างตำแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อหลอกลวงประชาชน 3. การดำเนินการใดเกี่ยวกับงบประมาณจะมีความผิดในลักษณะฉ้อโกงประชาชนอันอาจถูกยึด อายัด ตรวจสอบทรัพย์สิน และ 4. หากทำหน้าที่ต่อไปจะเป็นการทำตามอำเภอใจ โดยไม่มีกฎหมายรองรับ

ด้านนายนิติธร กล่าวว่า วาระการดำรงตำแหน่งของนายกฯที่จะครบ 8 ปี ซึ่งเรียกร้องให้ทาง รัฐบาลปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญปี 60 หากวันที่ 24 ส.ค นายกฯ ยังไม่ประกาศลาออก กลุ่มจะนำพาประชาชนมาทำกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

เวลา 11.50 น. ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นผู้แทนฯ รับเรื่องไว้