เอฟ35-เอ ได้ไปต่อ กมธ.งบ 66 อนุมัติจัดซื้อแล้ว ทบ.ได้งบสร้างโรงงานผลิตระเบิด

ทอ.เฮ ! F-35A ได้ไปต่อ กมธ.งบ 66 อนุมัติจัดซื้อแล้ว 369 ล้านบาท กองทัพบก ได้ด้วย งบ 171 ล้าน สร้างโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ที่จ.ลพบุรี

 

วันที่ 3 ส.ค.2565 เมื่อเวลา 11.20 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มี นายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาลงมติตามความเห็นที่ อนุ กมธ. 8 คณะเสนอการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ โดยส่วนใหญ่ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของ อนุ กมธ. ชุดต่างๆ ที่เสนอให้ปรับลดงบประมาณลง

ส่วนที่ คณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ และไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ที่มีรายการสำคัญของการพิจารณาการอุทธรณ์ของกองทัพอากาศที่ขออุทธรณ์งบประมาณ 369.1345 ล้านบาท จาก 738.2690 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวน 2 ลำ (เครื่องเปล่า ไม่มีอาวุธ) ระยะที่ 1

โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของกองทัพอากาศ ด้วยคะแนน 45 เสียง ต่อ 22 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง สรุปว่า กมธ.ชุดใหญ่อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวน 2 ลำ วงเงิน 369.1345 ล้านบาทตามที่กองทัพอากาศอุทธรณ์มา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นด้วยการอุทธรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ที่จ.ลพบุรี วงเงิน 171.6 ล้านบาท เห็นด้วย 38 เสียง ต่อ 24 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง

ขณะเดียวกัน อนุ กมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ได้เสนอปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 150 ล้านบาท แต่กระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอคืน

ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับคำขออุทธรณ์ ทำให้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เงินคืน 150 ล้านบาทตามวงเงินเดิมที่ขอมา และที่ประชุมยังเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วงเงิน 105 ล้านบาท