ลุงป้อม สั่ง บจธ. ช่วยเกษตรกร สร้างเครือข่ายตลาดชุมชน สร้างรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลังการระบาดของโรคโควิด 19

ลุงป้อม สั่ง บจธ. ช่วยเกษตรกร สร้างเครือข่ายตลาดชุมชน สร้างรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลังการระบาดของโรคโควิด 19

29 มิถุนายน 2565 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้สั่งการให้ บจธ. บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกด้าน ทั้งดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ และจัดหาตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์ยกระดับจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรปลอดภัย
ให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า ขณะนี้ บจธ. ประสานการทำงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยหลายหน่วยงานในในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานจนถึงการจัดหาตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์ยกระดับจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. โดยล่าสุด ได้จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ได้นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อในงานส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย โดยงานส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารแปรรูปในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานกว่า 40 บูธ

นอกจากนี้ บจธ. ยังสนับสนุนการตลาดให้พื้นที่โครงการอีกหลายแห่งยกตัวอย่างเช่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้จัดจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จันทบุรี บริเวณชั้น G “ตลาดจริงใจ” โดยจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดจันทบุรีได้มีโอกาสบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากผลผลิตอินทรีย์ของชุมชน โดยปัจจุบัน บจธ. ได้สนับสนุนสมาชิกเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน สมาชิกจำนวน 482 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 1,234 ไร่ ได้ใช้แนวทางการทำเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในปัจจุบันโดย บจธ. ได้เร่งติดตามความก้าวหน้า สนับสนุนสาธารณูปโภค อบรมความรู้ทางวิชาชีพ และส่งเสริมการตลาดให้สมาชิกเกษตรกรของ บจธ. ให้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้จากผลผลิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร 0 2278 1648 ต่อ 601, 511
หรือสอบถามพูดคุยได้ที่ inbox เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/